Hotel Wenduine en Hotel Westende

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Heikantstraat
Locatie Heikantstraat 152, 160, Schoten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schoten (actualisaties: 16-08-2007 - 24-08-2007).
  • Adrescontrole Schoten (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Schoten (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Wenduine en Hotel Westende

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hotels Wenduine en Westende en deel van kanaal Dessel-Schoten met brug en brugwachterswoning

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiehotels
Stijleclecticisme
Dateringinterbellum

Beschrijving

De Hotels Wenduine en Westende werden in 1922 gebouwd in eclectische stijl.

Historiek

Westende en Wenduyne zijn de enige, nog intact bewaarde veerhuizen aan de Vaart. Alle andere, zoals De Duikelaar en Zomerlust, werden afgebroken of onherkenbaar verbouwd. Ze werden door de gebroeders Roofthooft, schippers-vervoerders afkomstig van Merksem, opgericht rond 1922. Zij waren de bouwheren, eerste eigenaars en uitbaters van de café-hotels.

Op 20 juli 1935 werd Westende openbaar verkocht door meester Willem Janssens aan Cyrillus Henricus Van de Velde, gehuwd met Helena Raicich. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw hersteld en vergroot. Rond 1957 namen de kinderen Van de Velde (Francois Van de Velde, gehuwd met Antonia Peers en Maria Van de Velde, gehuwd met Gaston Haven) vermoedelijk de uitbating over. Cyrillus Van de Velde bleef echter eigenaar tot aan zijn dood in 1979. Op 3december 1981 werden het gebouw en tuin door de gemeente aangekocht van de "erven Van de Velde Cyrillus".

Wanneer op 26 maart 1982 de definitieve goedkeuring werd gehecht aan het bijzonder plan van aanleg ‘Heikant’ houdende en bestemmings- en onteigeningsplan tot oprichting van bejaardenflats, werd de onteigeningsprocedure voor Wenduyne ingezet. Op dat ogenblik was Wenduyne en de achterliggende camping eigendom van Pierre Schepens, automekanieker en Mariette Jacqueline Maria Michels, herbergierster. Zij hadden het eigendom op 13 oktober 1970 aangekocht van Angele Simonne Vanderhelst, gehuwd met Emile Van der Maelen, wonende te Schoten, Dennenlei 19. Angele Vanderhelst had het eigendom op 4 januari 1946 aangekocht van de familie Roofthooft. Uit de verkoopakte blijkt dat Schepens-Michels reeds in Wenduyne woonachtig waren. Verder staat er bij de voorwaarden het volgende vermeld : "Verder heeft deze verkoop plaats onder de voorwaarden volgens dewelke de maatschappij 'Domaines de Schotenhof' hare bouwgronden verkocht welke voorwaarden de koopster verklaart genoegzaam te kennen en waarvan haar een kopie werd overhandigd, zodat zij hieromtrent gene verdere beschrijving verlangt". In voormelde akte van aankoop van de Heer Glorieux wordt verwezen naar akte verleden voor notaris Myin te Antwerpen "den twintigsten juli negentienhonderd tweeëntwintig overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen den vierentwintigste augustus daarna, deel 876 nummer 4" en voornamelijk naar de bepalingen voorkomende in artikel 6 van zelfde akte, welk artikel luidt als volgt: "il est pendant trente ans defendu a l'acquereur d'ouvrir dans proprietes des maisons de debauche, salles de danse, d'etablir des usines, fabriques ou etablissements qui peuvent nuire a l'exploitation de la societe "Domaines de Schotenhof". Il est expressement convenu qu'en cas d'inexecution de la part de l'acquereur des conditions contenues dans le present article, les vendeurs auront le droit d'annuler d'office la presente vente sans etre tenus a rembourses le prix de vente ou la partie qui aurait ete paye ou de payer une indemnite du chef de la construction". Vanaf 1 december werd Wenduyne als herberg en woonst verhuurd aan John Van de Vorde en Maria Jacobs. Op 24 maart 1983 kwam Wenduyne door onteigening voor openbaar nut in handen van de gemeente.

Beschrijving

De hotels Wenduyne en Westende zijn nagenoeg identiek maar in spiegelbeeld opgericht in een eclectische stijl die populair was in het begin van de 20ste eeuw.

Het zijn bakstenen gebouwen van drie bouwlagen en vijf traveeën onder een pannen schilddak, op een nagenoeg rechthoekig grondplan. De originele dakkapellen met zadeldakje en rondbogig houten geveleinde werden bij Wenduyne vervangen door langwerpige kapellen met plat dak. De gelijkvloerse verdieping is ingericht als drankgelegenheid en had een deels overdekt buitenterras in ijzer en glas. Bij Westende is de metalen draagstructuur nog grotendeels aanwezig, bij Wenduyne enkel aan de inkom. Het glas is bij allebei de veerhuizen verdwenen.

In de voorgevel bevindt zich een vooruitspringend gedeelte met overhoekse, gemetste dakkapellen. De muuropeningen zijn divers van vorm: rechthoekig rondboogvormig, ovaal... Het originele schrijnwerk is nog aanwezig, maar het gekleurde glas is op vele plaatsen beschadigd of vervangen. De gevels zijn onder andere voorzien van sierpleisterwerk, speklagen, bolornamenten en versierde houten corniches.

De interieurdecoratie bestaat uit moulures, rozassen en eenvoudige schoorsteenmantels.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002161, Geografisch pakket Schoten

Auteurs: Malliet, An

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Heikantstraat, Wezelsebaan (Schoten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.