erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
208491
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208491
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, gelegen op de hoek met de Bijenstraat. De site klimt op tot de 17de eeuw, doch de huidige gebouwen dateren uit de 18de/19de eeuw en zijn in de jaren 1940 aangepast.

Historiek

17de eeuw. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, wordt reeds een hoeve weergegeven bestaande uit een boerenhuis en een landgebouw.

18de eeuw. De figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, geeft een hoeve weer met dieper gelegen boerenhuis, een landgebouw dwars op de straat en een bakhuis. De site is volledig omwald; de omwalling maakt aan de zuidzijde gebruik van de Ezelbeek. In het landboek van de parochie Desselgem, opgemaakt in 1771 door C.P. Minne, vermeld als de "behuijsde hofstede" van Carel Matton.

19de eeuw. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1834); de omwalling ("vyver") is enkel nog aan de straat- en de oostzijde van de hoeve bewaard. Circa 1834 eigendom van Aimabel Lameire uit Gent en bewoond door landbouwer Jh. De Coninck.

Volgens het kadaster laat landbouwer Jan Vervaeke in 1866-1867 het bestaande boerenhuis omvormen tot een landgebouw, het huidige woonhuis aan de straatkant optrekken en het bestaande landgebouw dwars op de straat uitbreiden; de aanpassingen gaan gepaard met het dempen van het resterende gedeelte van de omgevende gracht. In 1878 wordt in opdracht van landbouwer Leon Demeester het bakhuis herbouwd en uitgebreid tot een landgebouw en wordt aan de oostzijde van het voormalige boerenhuis een volume op cirkelvormig grondplan opgetrokken (molen ?).

20ste eeuw. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt een toegangsdreef vertrekkende van de Gentseweg aangelegd (nog niet weergegeven op het Militair Cartografisch Instituut van 1911). In 1944 laat veekoopman Renatus Saelens een bijgebouw optrekken naast deze dreef. Eveneens in 1941 worden de bestaande hoevegebouwen uitgebreid en aangepast, en wordt het volume op cirkelvormig grondplan van 1878 afgebroken. De toegangsdreef vanaf de Gentseweg verdwijnt bij de verdere aanleg van de Bijenstraat op het einde van de 20ste of het begin van de 21ste eeuw.

Beschrijving

Voormalige hoevegebouwen gelegen rondom een verhard erf. Begraasd voortuintje aan de kant van Desselgem-Dries, afgesloten door een lage, wit beschilderde bakstenen muur. Erftoegang tussen twee wit beschilderde, bakstenen pijlers.

Woning op L-vormig grondplan aan de noordzijde van het erf (volume dwars op de straat en erkeruitbouw van 1944). Wit beschilderde baksteenbouw op een arduinen of gepekte plint en onder pannen zadeldaken. Toegang onder brede luifel rustend op pilasters met getrapte kapitelen; daarboven bovenlicht. Rechthoekige openingen met houtwerk mogelijk uit de jaren 1940. Onderkelderd, zie verscheidene keldervensters.

Magazijn aan de zuidzijde van het erf. Centraal bakstenen gedeelte van twee bouwlagen met rondboogvormige doorrit onder een pannen schilddak, aan weerszijden geflankeerd door bakstenen zijvolumes onder pannen zadeldaken, voorzien van brede dakkapellen onder sleepdak aan de erfzijde.

Stal aan de oostzijde van het erf. Langgerekt bakstenen volume onder een pannen zadeldak met centrale dakkapel aan de erfzijde. Erfgevel met rechthoekige openingen onder strek. Rood beschilderde achtergevel met poort en laadluik boven de dakrand.

Tweebeukige schuur tegen de achtergevel van de stal, gelegen op de hoek met de Bijenstraat. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken (nok loodrecht op Desselgem-Dries); puntgevels aan voor- en achterzijde met schuifpoort op hangrail.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1867/1, 1879/49, 1944/5.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Desselgem, nr. 10: Sesden canton genaemt den Driesch, in Landtboeck der prochie van Desselgem, C.P. Minne, 1771.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208491 (Geraadpleegd op )