Hoeve Kasteelgoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Pittem
Straat Eikeldreef
Locatie Eikeldreef 1, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kasteelgoed

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige dorpshoeve "Kasteelgoed", waarvan enkel het 18de-eeuws boerenhuis resteert, nabij oudere feodale site.

Historiek. Het "Kasteelgoed", voor het eerst in een bron vermeld in 1690, viel onder het Hof van Pittem dat op zijn beurt afhing van het leenhof van het kasteel van Kortrijk. De hoeve lag vlakbij het thans verdwenen zogenaamd "verzonken kasteel" waar de heren van Pittem resideerden. De hoeve wordt een eerste maal afgebeeld in het landboek van Pittem door Louis de Bersacques in 1622. De site bestond toen uit twee parallelle hoevegebouwen en een schuin daarop ingeplant kleiner volume ten westen. De hoevegebouwen worden vermoedelijk in de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw herbouwd of hersteld, met gebruik van recuperatiemateriaal afkomstig van het verlaten kasteel van het Hof van Pittem, zie natuurstenen erfgevel woonhuis, ook de stal zou deels met natuursteenblokken zijn opgebouwd. D. Seghers tekent in het landboek van 1761 een sterk vergelijkbare constellatie van twee volumes parallel met de weg, het volume ten westen is verdwenen en vervangen door een nieuw, haaks daarop ingeplant volume ten oosten dat bijna een gesloten hoek vormt met het volume aan zuidzijde van het perceel. In de noordoosthoek bevindt zich een klein bijgebouw. Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft grosso modo dezelfde situatie weer, het bijgebouw ten noordoosten is echter verdwenen en er werd een nieuw klein volume opgetrokken ten westen van het woonhuis. De hoeve is dan in bezit van de prins de Croy en werd vanaf het einde van de 18de tot het begin van de 20ste eeuw bewoond door de familie De Meese, waarvan velen, onder meer als gemeentesecretaris en burgemeester, actief waren in het gemeentebestuur. Op het eind van de 19de of de eerste decennia van de 20ste eeuw worden op de site van het "verzonken kasteel" stukken witte hardsteen uitgedolven die gebruikt werden voor herstelling van het boerenhuis. In 1944 wordt een vergroting van het woonhuis en de landgebouwen bij het kadaster geregistreerd. In 2006 wordt het plan opgevat om de hoeve te verkavelen. De landgebouwen worden daarbij tegen begin 2008 gesloopt, het woonhuis blijft behouden.

Beschrijving. Langs de weg gelegen woonhuis van één bouwlaag onder mank zadeldak in dubbel gegolfde mechanische pannen. Erfgevel van acht traveeën uit blokken zandsteen, met gebruik van rode baksteen voor de omlijsting van de licht getoogde vensters. Houten T-ramen en luiken boven zwarte betegelde onderdorpels. Bewaarde houten deur onder gedeeld bovenlicht, binnen een gesinterde bakstenen omlijsting. Houten kroonlijst op klossen. Voorliggende stoep in kasseistenen. Witgekalkte straatgevel en oostelijke zijgevel boven een gepekte plint. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk en betegelde onderdorpels in de straatgevel, opkamer in de eerste en vijfde travee, onder meer boven getralied keldervenster. Sporen van vlechtingen in de oostelijke zijgevel, getoogd zoldervenster en gedichte muuropening onder houten latei. Bewaarde interieurelementen, onder meer houten balkenroostering op balksleutels, haard in kleine zwarte bakstenen onder haardbalk, deurtjes en vloeren.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1944/9.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 21.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 29: "Rentebouck vanden heerschepe van Pitthem", door Lowys de Bersaques, 1622, kaart 1.
  • DEFOUR G., Hoeve Patfoort wordt verkaveld, in De Krant van West-Vlaanderen, 28/04/2006.
  • DEVOLDERE W., De bewoners van het kasteelgoed, in Het gemeentelijk infoblad Pittem-Egem, jg. 4, nr. 3, 2005, p. 12.
  • IMPE A., De burgemeesters van Pittem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, jg. 24, 1950-1951, p. 193-212.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eikeldreef

Eikeldreef (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.