Pastorie Sint-Paulusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Vossem
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 9, Tervuren (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: Januari 2003 - December 2003).
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Vossem met Voervallei

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotisch getinte pastorie, min of meer excentrisch gelegen ten opzichte van de dorpskern met de kerk. De pastorie met achterliggende ruime tuin wordt van de kerk gescheiden door het ruime domein van Villa De Smeth. De aan oostzijde gedeeltelijk ommuurde pastorietuin met deels bewaarde omgrachting sluit hierop aan; samen vormen ze in het centrum van Vossem een open groene ruimte die in het zuiden begrensd wordt door de Voer; in 2004 werd de pastorie gerestaureerd, in een latere fase gevolgd door de renovatie van de omheiningsmuur. Ten noordwesten van de pastorie werd in 2006 het Pastorieplein ingehuldigd, dat dienst doet als parkeerruimte.

De neogotisch getinte pastorie, volgens een gevelsteen 1905 gedateerd, werd opgericht naar een ontwerp van architect P. Langerock (1859-1923) ter vervanging van de 18de-eeuwse pastorie die iets verder naar het zuiden lag. De Ferrariskaart van 1770-1778 toont diverse volumes met een U-vormige omgrachting ten zuiden ervan; het perceel is grotendeels omhaagd en wordt aan de zuidzijde begrensd door de Voer. Op de Poppkaart van halverwege de 19de eeuw is de situatie nagenoeg ongewijzigd met uitzondering van twee losse volumes die vervangen werden door een groter volume. De sloop van de oude pastorie en de bouw van de nieuwe werden kadastraal geregistreerd in 1907. Een deel van de omgrachting bleef bewaard; het andere deel is nog duidelijk zichtbaar in het terrein.

De vrijstaande constructie op rechthoekige plattegrond werd opgetrokken uit rode baksteen met decoratieve verwerking van gele baksteen voor de omlopende muurbanden; ze telt drie traveeën en twee bouwlagen onder haaks in elkaar gewerkte pannen zadeldaken. Nabij het snijpunt van de twee dakvolumes is er een schoorsteen met luidklok onder zadeldakje. Typisch is de combinatie van een lijst- en een licht uitspringende puntgevel, waarbij de laatste in de top gemarkeerd wordt door een spitsbogige beeldnis tussen twee smalle steekboogvensters en siermetselwerk. De rechthoekige vensters, uitgewerkt in Brugse traveeën met drielobmotief, zijn voorzien van afgeschuinde dagkanten, blauwe hardstenen lateien en lekdrempels. Behouden geprofileerde T-vensters met houten roeden. De gelijkaardig uitgewerkte deur wordt bekroond door een jaarsteen met neogotisch lettertype 'ANNO 7RI MCMV'. Aflijnende houten kroonlijst op modillons. De overige gevels kregen net als het aanbouwsel een gelijkaardige, zij het iets eenvoudiger, uitwerking.

Interieur met bewaarde dubbelhuisindeling zonder noemenswaardige elementen.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • BRUMAGNE W. 2004: De vroegere pastorie van Vossem, De Horen 31.2, 85-94.
  • LEYNEN P. e.a. 1979: Bijdragen tot de geschiedenis van Vossem, Tervuren, 165-167.
  • PUTTEMANS K. 1986: Het uitzicht van Vossem en Leefdaal in de 17de eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven, 112.
  • VANDENDAEL F. 2010: De neogotische pastorie, De Horen 37.4, 168-171.

Bron: -

Auteurs: De Vries, Birgit & Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Vossem met Voervallei

Dorpsplein, Dorpsstraat, Kerkhofstraat, Kouterstraat (Tervuren)

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Tervuren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.