Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Sinnich
Locatie Sinnich (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiebronnen, poelen
Contextbeken, weilanden

Beschrijving

Een stelsel van drie bronnen waarvan er twee tot drie poelen worden opgestuwd in graslanden in de vallei van de Teuvenbeek. De twee bronnen liggen in een amfitheater op de zuiderhelling van de Teuvenbeek. Twee zijlopen van de Teuvenbeek verbinden de bronnen via drie bronpoelen met de waterloop. Eén bron ligt op de noordelijke helling.

Het Vaalser Groenzand (Formatie van Vaals) dateert uit het Boven-Krijt en bevindt zich onderaan het krijt van de Formatie van Gulpen. De kustafzettingen bestaan uit glauconietrijk zand met kleihoudende lagen erin. Deze afzetting dagzoomt over de volledige lengte van de Gulpvallei. Het grondwater dat stagneert op de kleilagen komt in verschillende bronnen aan de oppervlakte.

Vanaf de kaarten van Vandermaelen en Popp is het stelstel van bronpoelen reeds gedetailleerd gekarteerd. Op latere topografische kaarten zijn de bronnen herkenbaar.

De perceelsrand is begroeid met meidoorn, es en wilg. In de moerassige zone tussen bronpoelen en de beek bevindt zich moeraszegge, bittere veldkers, grotte pollen polzeggen, bosbies en grote egelskop. In een poel staat grote lisdodde.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
 • Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.
 • BATS. H. 1992: Het Voerense Landschap, M&L 11.5, 14-33.
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Bron: -

Auteurs: Van den Bremt, Paul & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Knoteik op perceelsgrens

Kloosterhofstraat zonder nummer, Sinnich zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.