Parochiekerk Sint-Pieter

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 40, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieter

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Pieter

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Pieter: omgeving met pastorie en burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Oorspronkelijk vroeg-gotische kerk (14de eeuw), waarvan het koor dateert van 1703. Het was een driebeukige pseudo-basilica van drie traveeën met ingebouwde, vrij lage en gesloten vierkante westtoren van drie geledingen (rondbooglisenen op de tweede geleding), en met een hoger koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting. In 1927-1928 wordt, onder leiding van R. Lemaire en F. Van den Dael het schip met drie traveeën in westelijke richting verlengd met aansluitend een nieuwe, hogere toren, de middentravee verhoogd, met toevoeging van oculi als bovenlichten, en de zuidelijke zijbeuk vervangen door de huidige, die eigenlijk uit twee beuken bestaat.

De plattegrond van het resulterende gebouw beschrijft een vierbeukig schip van zes traveeën met voorstaande westtoren, aan de zuidzijde geflankeerd door een rond traptorentje, een noordportaal en het oorspronkelijke koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting.

Mergelstenen gebouw onder zadel- en lessenaarsdaken. Toren met mergelstenen onderbouw en breukstenen bovenbouw. Laatstgenoemde telt vier geledingen, de tweede en derde voorzien van rondbooglisenen waarbinnen rechthoekige vensters, de bovenste met in elke zijde een bifora binnen een verdiept muurvlak. Rondboogvensters in de zijbeuken, spitsboogvensters met neogotisch maaswerk in het koor.

Mergelstenen interieur, de middenbeuk van de zijbeuken gescheiden door een spitsboogarcade op zuilen. Overwelving der middenbeuk door middel van een kruisribgewelf tussen spitsbooggordelbogen, gedragen door colonnetten; overwelving der zijbeuken dito, de gordelbogen opgevangen door rechthoekige pilasters. De uiterste zuidelijke zijbeuk is vrij smal en voorzien van een tongewelf. Stergewelf boven het koor, gedateerd 1703.

Mobilair: Altaar naar ontwerp van W. Denis, mergelsteen, neogotisch (1877). Kerkbanken, eik (tweede helft 18de eeuw). Biechtstoel naar ontwerp van W. Denis, neogotisch (1877). Orgel van E. Verschueren, Tongeren (1938).

Doopvont met maskers, kalksteen, gotisch (14de eeuw).

  • Archief van de K.C.M.L., onuitgegeven gegevens.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Tongeren, Brussel-St.-Truiden, 1976, p.86-87
  • ROOSE P.,inspecteur orgelzaken B.M.L., onuitgegeven gegevens.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Zichen-Zussen-Bolder

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.