178 resultaten


ID: 305290 | Bouwkundig geheel

Duitse bunkerlinie Südabschnitt

Bornem (Bornem), Liezele, Puurs, Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), Blaasveld, Willebroek (Willebroek)
Duitse bunkerlinie van de 'Stellung Antwerpen', tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd tussen Bornem en Blaasveld (Willebroek).


ID: 135047 | Landschappelijk geheel

Blaasveldbroek en omgeving

Heffen (Mechelen), Blaasveld, Heindonk, Willebroek (Willebroek)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeente Willebroek, net ten zuiden van de Rupel. Blaasveldbroek een nat gebied in de alluviale vlakte van de Rupel met landduinen en kreeg zijn huidige vorm in de vroege middeleeuwen ten gevolge van een afwisseling van veenvorming en overstromingen. Na het indijken van de Rupel, werd de vallei in cultuur gebracht. De talrijke vijvers zijn sporen van turfwinning op relatief grote schaal. De relatie tussen bodem en landgebruik en vegetatie is nog redelijk goed aanwezig en dit vochtig tot natte gebied heeft dan ook een rijke en specifieke fauna en flora. Vermeldenswaardige erfgoedelementen zijn het redelijk gave kasteeldomein in zuidwestelijke hoek, de St.-Franciscuskapel en een unieke tamme kastanje van meer dan 300 jaar oud.


ID: 135357 | Landschappelijk geheel

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.


ID: 305197 | Landschappelijk element

Doorsteekweg Schotelveld

Schotelveldstraat (Mechelen), Schotelveldstraat (Willebroek)
De Schotelveldstraat is een asfaltweg die langs het bos Schotelveld loopt met zicht op de open akkers ten zuiden van de weg. Waar deze weg een scherpe bocht maakt naar het noorden richting 't Fonteintje, loopt de weg ook verder door naar het westen als onverharde landbouwweg. Deze weg vervolgt tussen grote akkers en komt uit bij de Kasteeldreef naar het kasteel van Blaasveld. Aan de overzijde van de Kasteeldreef is het wegtracé is nog herkenbaar in de perceelsgrens en knotwilgenrij tussen twee weilanden. Oorspronkelijk liep deze weg nog verder door en sloot aan op de huidige Bezelaerstraat. Op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze weg weergegeven als verbinding tussen het drevencomplex bij het domein Blaasveld en de weg naar Heffen. Deze landweg kruist daarbij de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen.


ID: 99084 | Varend element

Vrouwe Nele

Willebroek (Antwerpen)
De Vrouwe Nele is een zeilklipper, gebouwd op het einde van de negentiende eeuw.


ID: 305020 | Landschappelijk element

Kerkweg naar Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)
Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. De weg gaat over in een zandweg die tussen open weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de historische verbinding tussen de bewoning langs de steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de parochiekerk.


ID: 305023 | Landschappelijk element

Dijkweg bij Blaasveldbroek

Blaasveld, Willebroek (Willebroek)
Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Het betreft een relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris.


ID: 305026 | Landschappelijk element

Parallelweg naar Klein Broek

Blaasveld (Willebroek)
Het Blaasveldbroek wordt in het zuidwesten begrensd door een half verharde weg die op de grens loopt tussen het moeras en de achtertuinen van het aangrenzend woongebied. De weg passeert langs de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Veertienbunders en loopt parallel met de Fonteinstraat die naar het Kasteel Blaasveld leidt. De weg sluit aan op de dijk die het kasteeldomein en de gracht in het noordoosten begrenzen.


ID: 305028 | Landschappelijk element

Toegangsdreef Scheyvaertshof

Blaasveld (Willebroek)
Aan de rand van het Mezenbroek leidt een half verharde weg het broek in. De weg ligt op een dijkje en loopt tussen twee parallelle sloten en een dicht broekbos. Voorbij een open stuk grasland gaat deze weg over in een rechte toegangsdreef met langs weerszijden een rij opgaande zomereiken. De dreef leidt recht naar het Scheyvaertshof waarin een bezoekerscentrum is ondergebracht. Deze weg staat reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en Kabinetskaart van de Ferraris en liep van het Kasteel Blaasveld door het broek naar de hoeve, aangeduid als 'cense'. Het rechte karakter van de dreef en de verbinding met het kasteel doen vermoeden dat het een ontginningshoeve van het kasteel betreft die centraal in het broek werd ingeplant.


ID: 305034 | Landschappelijk element

Lindendreef Kasteel Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)
In het verlengde van de Venusstraat loopt een kaarsrechte lindendreef naar het kasteel van Blaasveld. Het begin van de dreef wordt gemarkeerd door een monumentale toegangspoort met twee welkomstlindes. De onverharde dreef is langs weerszijden beplant met opgaande lindes waarvan twee derde recent werd heraangeplant. De dreef komt uit bij een private toegang tot het kasteeldomein. Deze dreef wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris. Op de topografische kaart van Vandermaelen vormt de dreef een geheel met de huidige Venusstraat en wordt dit aangeduid als 'Avenue du Bois'. Deze dreef vormde een belangrijke tweede toegangsweg tot het kasteel Blaasveld. Zoals de 19de-eeuwse naam suggereert, zorgden de begeleidende bomenrijen voor een monumentaal karakter.