De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 10351 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 518 ] Volgende

V901 Leie

Leuven (Vlaams-Brabant)

De V901 Leie was een patrouilleschip van het Rijnsmaldeel.

ID: 99062

Nemrod

Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De kruispolderaak Nemrod werd in 1898 gebouwd door De Klerk in Kruispolder.

ID: 99075

Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem

Aalst, Erembodegem, Meldert, Moorsel (Aalst), Hekelgem (Affligem)

Het Kluisbos is een belangrijk oud bos met een laaggelegen broekbos met typerende flora. In het Kluisbos staat de Kluiskapel oorspronkelijk opgericht in de 7de-8ste eeuw door de abdij van Lobbes op een plaats met een heidense boom- en broncultus. De relicten van het abdijcomplex van Affligem liggen op een verhevenheid in het landschap wat een uitstraling geeft van haar vroegere macht over deze streek. Naast moestuinen en boomgaarden, vormt de monumentale notelaar achter de Sint-Benedictuspoort een relict van de oorspronkelijke tuinen. De Faluintjes en het Kloosterbos bestaan uit graslanden en akkerlanden, met verspreide bosjes en lokale hopteelt. Er lopen talrijke los- en voetwegen die noord-zuid georiënteerd zijn richting Molenbeekvallei. De beekvalleien zijn meestal vrij smal en sterk in het landschap ingesneden met meanderende beken, drassige graslanden en bosjes in een natte omgevin

ID: 135392

Kravaalbos en omgeving

Baardegem, Meldert (Aalst), Asse (Asse), Mazenzele, Opwijk (Opwijk)

Het overgrote deel van het Kravaalbos, op grondgebied van Aalst, Opwijk en Asse, maakte sinds de 14e eeuw deel uit van het domein van de benedictinessenabdij van Vorst, een stichting van de abdij van Affligem. De boscomplexen Kravaalbos en Affligembos waren eens delen van eenzelfde bosgebied, het zogenaamde 'Asscherholt', dat op zijn beurt kan beschouwd worden als een restant van het Kolenwoud.

ID: 135121

Welle- en Kapellemeersen

Erembodegem (Aalst), Hekelgem, Teralfene (Affligem), Denderleeuw, Welle (Denderleeuw)

De Wellemeersen en Kapellemeersen situeren zich op grondgebied van Welle en Erembodegem. Het is een voormalig hooiweidegebied met strookvormige bospercelen, aan beide zijden van de Dender gelegen. In de 20ste eeuw werden de hooiweiden door populierenaanplanten vervangen. De Sint-Amanduskapel met bron, aan de top van een steile helling ten oosten van de Kapellemeersen gelegen, groeide tot een bedevaartsoord uit.

ID: 135123

Aarschot

Aarschot (Vlaams-Brabant)

ID: 120003

Aarschot

Aarschot (Aarschot)

Oorspronkelijk eigendom der heren van Aarschot. Stadsrecht toegekend voor 1194; heerlijkheid verkocht aan de hertog van Brabant circa 1284. In 1455 in bezit gekomen der de Croys. Van 1587 tot de Franse Omwenteling eigendom van de roemrijke van Arenberghs.

ID: 120439

Orgel kerk Sint-Antonius Abt

Aarschot (Aarschot)

In oorsprong een 18de-eeuws instrument van een onbekende bouwer. Arnold Graindorge (Luik) voerde rond 1805 renovatiewerken uit.

ID: 92237

Stadspark

Aarschot, Aarschot, Aarschot (Aarschot)

Ontstaan rond 1920 door samenvoeging van het voormalige kapucijnenklooster en het ‘Drossaerde’, oorspronkelijk het kasteel van de heren van Aarschot; landschappelijke aanleg tijdens de tweede helft van de 19de eeuw, gehalveerd door afsnijding van Demerbocht rond 1890; kiosk uit interbellum.

ID: 134406

Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en Werchter

Aarschot, Gelrode (Aarschot), Betekom (Begijnendijk), Rotselaar, Werchter (Rotselaar), Tremelo (Tremelo)

De Demervallei van Aarschot tot Werchter is een belangrijk open ruimtegebied van Vlaanderen. Binnen de vallei zijn vele kleine reliëfverschillen die gevormd zijn in de historische riviervallei. Ook zijn er verschillende zandige opduikingen waar reeds in de steentijd bewoning was en waar op enkele plaatsen hoeves en later kastelen zich op vestigden: hoeve Nieuwland, Kasteel Nieuwland, Kasteel van Rivieren, Rega’s hof en het Bruggenhof. Ten zuiden van de vallei liggen enkele ijzerzandsteenheuvels.

ID: 135002

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Aarschot, Langdorp, Rillaar (Aarschot), Diest, Kaggevinne, Molenstede (Diest), Averbode, Messelbroek, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem)

De ankerplaats omvat de Demervallei met overgangen naar rivierterrassen, getuigenheuvels en delen van de aanpalende beekvalleien. In het noorden werd de landduinenrij tussen Gijmel en Zavel mee opgenomen in de ankerplaats. Op de valleibodem komen talrijke donken en afgesneden en fossiele meanders voor. De getuigenheuvels ten zuiden van Molenstede zijn gesitueerd in het traditionele landschap ‘Demerland’. Terwijl Aarschot en Diest zich over de hele breedte van de Demervallei uitstrekken, zijn Langdorp, Messelbroek, Testelt en Zichem oude bewoningskernen aan de rand van de vallei. De valleibodem is nagenoeg onbebouwd.

ID: 135004

Geen afbeelding beschikbaar

Gelrode

Gelrode (Aarschot)

ID: 120475

Dennenbosje

Gelrode (Aarschot)

De Wijngaardberg was tijdens het ancien régime grotendeels bedekt met bos, dat voornamelijk als middelhout werd beheerd. Door een te lage opbrengst en veranderingen in de houtbehoefte, werd het merendeel van de aanwezige loofbossen gerooid en vervangen door dennenbossen die een hoger rendement hadden. Dit gold ook voor delen van de Wijngaardberg. Van dit soort bossen zijn er slechts nog enkele percelen overgebleven op de heuvel, waarvan dit er een van de laatsten is.

ID: 305218

Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. De Wijngaardberg is wellicht de meest gave berg. Markante terreinovergangen, droogdalen of ‘grebben’ en taluds kenmerken het gebied. De Wijngaardberg telt ook talrijke holle wegen die als landschapselement in de gehele zuidelijke leemstreek geregeld voorkomen. Op de uitgesproken zuid- of noordgerichte hellingen vormen zich allerlei warmte- en droogteminnende grasland-, heide- en bosvegetaties.

ID: 135080

Groenenweg

Gelrode (Aarschot)

Op de Beekweg leidt voorbij de bebouwing een onverharde landbouwweg zijwaarts. De weg maakt een bocht van 90 graden en loopt de oostelijke uitloper van het plateau van de Wijngaardberg op. De weg is hier ingesneden en loopt parallel met andere holle wegen zoals de Donkerstraat en de Parhofstraat. Op de Poppkaart wordt dit tracé aangeduid als 'Groenen weg' en doorkruist de akkerpercelen 'Aen den groenen Weg'. Deze weg maakt deel uit van het historisch netwerk van voetwegen en onverharde paden die vanuit Gelrode de Wijngaardberg opliepen in functie van de landbouwgronden daar en de verbinding maakten met het wegennetwerk richting Nieuwrode.

ID: 305904

Geen afbeelding beschikbaar

Langdorp

Langdorp (Aarschot)

ID: 120522

Langdonken

Langdorp (Aarschot), Herselt, Ramsel (Herselt)

De ankerplaats ‘Langdonken’ is gelegen op de overgang Kempen-Hageland. Door het weinig intensief gebruik bleef dit landschap gedurende eeuwen zo goed als ongewijzigd. Het natte gebied, bestaande uit moeras, bos en heide, werd pas tegen het eind van de 18de eeuw op grote schaal geschikt gemaakt voor landbouw. Aan de natste gebieden werd niet geraakt waardoor nog talrijke relicten van het oorspronkelijke landschap aanwezig zijn zoals broekbossen, vochtige heide, vennen, grachten en weilanden. Dank zij gradiënten van voedselarm naar voedselrijk en van matig nat tot zeer nat, herbergt dit landschap bovendien een rijke en waardevolle flora en fauna.

ID: 135060

Geen afbeelding beschikbaar

Rillaar

Rillaar (Aarschot)

ID: 120562

Wijk Gijmelberg

Albrecht Rodenbachstraat 1-11, 2-24, August Vermeylenstraat 1-9, 2-8, Ernest Claesstraat 2-28, 13-23, Felix Timmermansstraat 1-15, 2-10, Gijmelberglaan 1-49, 2-80, Hendrik Consciencestraat 1-27, 2-22, Hugo Verrieststraat 1-25, 2-22, Jan Van Nuffelenstraat 1-17, 2-12, Karel Van de Woestijnestraat 1-11, Maurits Sabbestraat 1-3, 2-22 (Aarschot)

Deze Aarschotse sociale woonwijk kwam tot stand tussen 1970 en 1981. De ontwerpplannen waren reeds in de tweede helft van de jaren zestig door de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen toevertrouwd aan de lokale architect Louis Bos.

ID: 302331

Je zoekopdracht leverde 10351 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 518 ] Volgende
Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.