De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 218 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] Volgende

Vallei van de Abeek van Bocholt tot Molenbeersel met Stramprooierbroek

Bocholt (Bocholt), Bree (Bree), Kinrooi, Molenbeersel (Kinrooi)

De vallei van de Abeek en het Stamprooierbroek waren tot de tweede helft van de 19de eeuw grotendeels moeras en in gemeen gebruik. Door de aanleg van het afwateringskanaal de Lossing, in combinatie met talrijke afwateringsgrachtjes, probeerde men het gebied te ontwateren voor land- en bosbouwdoeleinden. Ook werd er turf gewonnen in het gebied en waren er viskweekvijvers aanwezig. Later werden nog verschillende ingrepen gedaan in functie van het productief gebruik van de gronden. Momenteel bevinden zich centraal in het gebied hoofdzakelijk laagveenmoerassen, meestal omzoomd door wilgenstruwelen. Verder komen er vochtige en meestal verruigde weidepercelen voor en elzenbroekbossen en eikenbossen. Ook zijn er her en der heiderelicten. Aan de rand van het broek liggen veel weilanden. Ook komen er op de drogere gronden akkers voor.

ID: 135297

Vallei van de Abeek stroomopwaarts van Bocholt

Bocholt, Reppel (Bocholt), Bree (Bree), Ellikom (Meeuwen-Gruitrode), Grote Brogel (Peer)

De Abeek sneed een smalle vallei uit in het Kempens Plateau. De vallei geeft het stramien aan waarlangs de vestigingen plaatsvonden en vormt hier een smal lint tussen Reppel en het gehucht Over de Beek. Landschappelijk is zij ook de verbinding tussen het kleinschaliger landschap op het plateau en het natter en open grasland- en akkerbouwgebied in de Vlakte van Bocholt. Tot begin 20ste eeuw werd in de Abeekvallei turf gestoken, waarvan sommige turfputten zijn overgebleven en ontwikkeld tot moerassige plaatsen. Er kwamen ook bevloeide, zogenaamde waterbeemden voor. Op de beek lagen tal van watermolens. Reppel is één van de oudste dorpen van de streek. De in 1930-35 afgesneden kanaalarm vormt een ecologisch en landschappelijk waardevol geheel met zijn statige bomenrijen en houtkanten langs de jaagpaden.

ID: 135304

Bree

Bree (Limburg)

Sinds 1977 samengesteld uit de gemeenten Bree, Beek, Gerdingen, Opitter en Tongerlo.

ID: 121941

Geen afbeelding beschikbaar

Beek

Beek (Bree)

Beek wordt voor het eerst vermeld in 1155. Het is een Kempische gemeente, gelegen in het traditionele landschap Vlakte van Bocholt. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de gemeente op landschappelijk gebied een relatief jong cultuurlandschap is, daterend van de ontginningen van na midden 19de eeuw.

ID: 121911

Geen afbeelding beschikbaar

Bree

Bree (Bree)

Voor het eerst vermeld in 1007 als Britte. Bree is een Kempisch gemeente, waarvan het oostelijke gedeelte deel uitmaakt van het traditionele landschap Vlakte van Bocholt, het westelijke gedeelte gelegen is op het Kempisch Plateau.

ID: 121910

Valleien van Itterbeek en Eetsevelderbeek van Gruitrode tot Opitter

Bree, Opitter (Bree), Gruitrode, Neerglabbeek (Meeuwen-Gruitrode)

De Itter en haar zijbeken sneden smalle valleien uit in het Kempens Plateau. Landschappelijk vormt de Itterbeek ook de overgang tussen het landbouwgerichte noordwesten en de Solterheide ten zuidoosten. Hoewel de oorspronkelijke heide daar is verdrongen door naaldbossen en akkers, worden in wegbermen, kapvlakten of brandgangen toch heiderelicten teruggevonden. Noordwestelijk, op de Nijsenberg en de Steenberg, voeren velden en weiden de boventoon, waartussen verspreide hoeves staan en loofbosjes voorkomen. In Opitter lagen niet minder dan vier watermolens. Vlakbij ligt nog het park Itterdal, in landschappelijke stijl, met merkwaardige boomsoorten, een vijvercomplex en vele bloemrijke delen. Guitrode kent ook een gave dorpskern met onder andere de Sint-Gertrudiskerk en een commanderij van de Duitse Orde.

ID: 135337

Geen afbeelding beschikbaar

Gerdingen

Gerdingen (Bree)

Eerste vermelding in 1139 als Gardengeis. Gerdingen is een Kempische gemeente, gelegen op het Kempisch Plateau, met uitzondering van de dorpskern in het noorden van het grondgebied, die deel uitmaakt van het traditionele landschap Vlakte van Bocholt.

ID: 121912

Opitter

Opitter (Bree)

Voor het eerst vermeld in 1143 als Itera. Opitter is een Kempische gemeente, gelegen in het traditionele landschap Vlakte van Bocholt.

ID: 121913

Geen afbeelding beschikbaar

Tongerlo

Tongerlo (Bree)

Tongerlo wordt voor het eerst vermeld in 1267. Het is een Kempische gemeente, gelegen in het traditionele landschap Vlakte van Bocholt. Het grondgebied kent drie landschaptypes: een uitgebreid akkerareaal, een uitgestrekt vochtig beemdengebied en een moerassig heidegebied.

ID: 121914

De Brand

Tongerlo (Bree), Kinrooi (Kinrooi), Neeroeteren (Maaseik)

De omgeving rond de Brand is gelegen in het grensgebied van de gemeenten Bree, Kinrooi en Maaseik. Ten noorden loopt de Itter- of Tongerlose Beek als een centrale as doorheen het gebied. Ten westen liggen op de Itter twee watermolens: de Keyaertmolen en Galdermansmolen. Het zwak tot zeer zwak golvend microreliëf is gevormd in een laag dekzand. Omwille van het zwak reliëf en de daarmee gepaard gaande gebrekkige ontwatering is het gebied van nature drassig. De langgerekte, smalle vennen ten noordoosten, Batven en Deunsven, ontstonden in bestaande beekdepressies. Om het gebied te ontwateren en in cultuur te brengen werd een veelheid van grachten en meestal kunstmatige zijbeken aangelegd. De site van het kasteeldomein De Oude Kuil is gevestigd op een drogere duinrug. Het relict-bocagelandschap wordt gekenmerkt door een fijnmazige mozaïek van graslandpercelen, brede houtwallen, houtkant

ID: 135296

Geen afbeelding beschikbaar

Abroxweg

Abroxweg (Bree)

Genoemd naar het belangrijke laathof van Abroek of Abrox, een hoeve met watermolen, gelegen op de plaats van de huidige Abroxmolen. Deze hoeve werd in de 11de eeuw door gravin Ermengardis geschonken aan de abdij van Sint-Jacques te Luik.

ID: 109115

Abroxmolen

Abroxweg 41, 41A, Bree (Limburg)

Watermolen van het onderslagtype op de Abeek. Waarschijnlijk behoorde de molen bij het hogervermelde laathof van Abroek. Voor het eerst vermeld in 1775. De molen werd volledig herbouwd in 1910 en vervangt een vakwerkgebouw.

ID: 70779

Hoeve

Abroxweg 48, Bree (Limburg)

Thans tweeledige, maar oorspronkelijk langgestrekte hoeve: het woonhuis met het aansluitend dienstgedeelte bevat de oude kern, doch dateert wat betreft uitzicht uit eind 19de-begin 20ste eeuw.

ID: 70780

U-Vormige hoeve

Abroxweg 51, Bree (Limburg)

U-vormige hoeve, ontstaan uit een L-vormige hoeve; de oude kern is de noordelijke vleugel met de haaks aansluitende vleugel achter aan het erf.

ID: 70781

Kapel van de Drie Gezusters

Abroxweg zonder nummer, Bree (Limburg)

Kapel op de hoek met de Genastraat, gebouwd in 1896 door M. Ercken. Rechthoekige bakstenen gebouw van één travee met driezijdige sluiting, onder zadeldak.

ID: 70778

Geen afbeelding beschikbaar

Augustijnenstraat

Augustijnenstraat (Bree)

Vroeger het Walstraatje genoemd, omdat het langs het augustijnenklooster naar de wal liep; hier op de wal lag de Polvertoren of Cruyttoren, waar men buskruit maakte; later werd dit gebouw door de stad ingericht tot vlasoven, om vlas te drogen.

ID: 109122

Geen afbeelding beschikbaar

Barrierstraat

Barrierstraat (Bree)

De Barrierstraat vormt de kern van het dorp Gerdingen. Hier bevindt zich de kerk. Naast de kerk lag de eerste school van Gerdingen, op de plaats van het gedenkteken van de Eerste Wereldoorlog.

ID: 109146

Dorpswoning

Barrierstraat 28, Bree (Limburg)

Alleenstaande dorpswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

ID: 71029

Je zoekopdracht leverde 218 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] Volgende
Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.