45 resultaten


ID: 304617 | Landschappelijk element

Wegwijzerdreef

Wegwijzerdreef (Beernem)
Een wegkruis markeert het kruispunt van twee dreven ter hoogte van de Beekstraat. De Wegwijzerdreef is een kaarsrechte dreef die tot in het gehucht Lijsterhoek leidt en parallel loopt met de hoofdweg naar Beernem. De half verharde dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren met veel jonge inboeten. De dreef kruist de Zaagmorteldreef en de Torredreef en biedt open zichten op de omringende percelen akker- en weiland. Voorbij het kruispunt met de Torredreef gaat de grindweg over in een grasweg die minder intensief wordt gebruikt. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304638 | Landschappelijk element

Haesebrouckdam

Assebroek (Brugge)
In de Assebroekse Meersen loopt parallel met de Hoofdsloot een onverharde weg. De weg ligt op de dijk naast de sloot en wordt aangeduid als Haesebrouckdam. De weg op de dam is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken tot aan de kruising met een zijtak van de Van Praetbeek. Het vervolg van de weg loopt tussen twee sloten en wordt gemarkeerd door een rij populieren langs de ene kant en een rij knotwilgen langs de andere kant. De weg biedt open zichten op de uitgestrekte meersen en komt uiteindelijk samen met de asfaltweg Zwarte Paard die naar het gehucht Vliegend Paard leidt. Het slotennetwerk werd aangelegd in functie van de meersen en de dammen deden dienst als wegen ter ontsluiting van dit graslandcomplex.


ID: 304658 | Landschappelijk element

Jaagpad langs St.-Trudoledeke

Assebroek (Brugge)
Ter hoogte van de Hoeve 't Leitje loopt er langs de afwateringssloot St.-Trudoledeke een jaagpad of trekweg. Naast de sloot die begrensd wordt door een rij opgaande populieren loopt een parallelle onverharde weg tot aan de kruising met de oude spoorwegbedding. Dit jaagpad vormt ook de administratieve grens tussen de gemeenten Oostkamp en Assebroek.


ID: 305201 | Landschappelijk element

Weg naar Klein Broek

Heffen (Mechelen)
Waar de Schotelveldstraat een bocht maakt naar links langs een bosperceel, splitst een zijweg zich naar het noordoosten. De onverharde landbouwweg slingert tussen akkerpercelen en volgt de rand van een bosje naar het noorden. De weg komt uit bij de rode beukendreef die naar 't Fonteintje leidt en slingert verder naar het Klein Broek waar de weg tussen een aantal grote vijvers loopt. Op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze weg afgebeeld als de toegangsweg tot het moerasgebied met vijvers dat aan het domein Blaasveld grenst. De weg loopt tussen de akkers door en kruist de administratieve grens tussen Mechelen en Heffen die ook de grens vormt met het broekgebied. Op de Poppkaart wordt deze weg aangeduid als Schotelveldstraat en gaat in het broek over in een wegel genaamd 'Koeyput ley'. Deze weg vormt de historische toegang tot het broekgebied.


ID: 305197 | Landschappelijk element

Doorsteekweg Schotelveld

Schotelveldstraat (Mechelen), Schotelveldstraat (Willebroek)
De Schotelveldstraat is een asfaltweg die langs het bos Schotelveld loopt met zicht op de open akkers ten zuiden van de weg. Waar deze weg een scherpe bocht maakt naar het noorden richting 't Fonteintje, loopt de weg ook verder door naar het westen als onverharde landbouwweg. Deze weg vervolgt tussen grote akkers en komt uit bij de Kasteeldreef naar het kasteel van Blaasveld. Aan de overzijde van de Kasteeldreef is het wegtracé is nog herkenbaar in de perceelsgrens en knotwilgenrij tussen twee weilanden. Oorspronkelijk liep deze weg nog verder door en sloot aan op de huidige Bezelaerstraat. Op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze weg weergegeven als verbinding tussen het drevencomplex bij het domein Blaasveld en de weg naar Heffen. Deze landweg kruist daarbij de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen.


ID: 304554 | Landschappelijk element

Voetweg naar Issegem

Balegem (Oosterzele)
In de hoofdstraat van Balegem dorp, niet ver van de parochiekerk, vertrekt naast een rij dorpswoningen een smalle verharde voetweg. De voetweg gaat over in een graswegel die de perceelsgrens volgt van de achtertuinen in dit woonblok. De wegel komt langs een rijtje knotwilgen uit bij een geïsoleerde hoeve aan het kruispunt van Krekelberg met een tweede voetweg. Van in het centrum van Balegem liep het tracé van de voetweg dwars over de dorpskouter naar het oosten en sloot vervolgens aan bij de weg naar het gehucht Issegem.


ID: 304568 | Landschappelijk element

Doorsteekwegje Scheurbroek

Oosterzele (Oosterzele)
Op de Geraadsbergsesteenweg leidt tussen de huizen een smalle onverharde voetwegel weg van de hoofdbaan. Dit groen paadje loopt tussen tuinpercelen en volgt de perceelsgrens tot aan een bochtige weg die naar Ettinge en Oosterzele leidt. Deze voetweg is zichtbaar op de Vandermaelenkaart en bood een alternatieve weg van het gehucht Scheurbroek naar Oosterzele. De weg leidde van bij een hoeve over de dorpskouter naar het Ettingebos en vormde zo de kortste route naar Oosterzele. De hoofdweg die rondom het Kasteel van Smissebroek leidde en het drukke wegverkeer werd hierdoor vermeden.


ID: 304577 | Landschappelijk element

Weg naar voorde op Grote Ettingbeek

Scheldewindeke (Oosterzele)
In het centrum van het gehucht Hoekske loopt tussen de straten Pelgrim en Hoeksken een smalle voetweg langs de achterkant van de huizen. De graswegel loopt centraal door het huizenblok en gaat voorbij de straat Hoeksken over in een kiezelpad dat enkel toegankelijk is voor aangelanden. Deze voetweg liep oorspronkelijk door tot aan de Grote Ettingbeek en voorbij de beek verder zuidwaarts naar het gehucht Hemelgem.


ID: 304657 | Landschappelijk element

Toegangsdreef Chartreuzemeers

Oostkamp (Oostkamp)
Naast de Hoeve 't Leitje en tegenover een tweede hoeve die langs het St.-Trudoledeke zijn ingeplant, leidt een rechte dreef naar een blok akkerland in de Chartreuzemeers. Het betreft een onverharde dreef waar langs weerszijden recent een rij opgaande jonge eiken werd geplant.


ID: 304212 | Landschappelijk element

Holle weg bij Kruisgraaf

's Gravenvoeren (Voeren)
Net voorbij het Kruis van de Dries slingert een holle weg zich noordwaarts richting het plateau. De weg loopt parallel met een tweede holle weg en komt hiermee samen ter hoogte van de Kapel Tricherbeeldje. Het betreft een smalle onverharde voetweg die van een graspad overgaat in een dieper ingesneden wegel. De weg slingert zich tussen weilanden en oude hoogstamboomgaarden begrensd door meidoornhagen. Op de steilere taluds staat voormalig hakhout van gewone es en robinia. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling. Aangezien de weg parallel loopt met een tweede verbindingsweg, deed deze weg mogelijk dienst als alternatieve route, afhankelijk van de (seizoensgebonden) begaanbaarheid van de eerste weg.