45 resultaten


ID: 304797 | Landschappelijk element

Holle weg naar Teuvenbeek

Teuven-Dorp (Voeren)
In Teuven leidt van op de hoofdweg Teuven-Dorp een zijweg ter hoogte van een historische hoeve, nu Herberg Moeder de Gans, naar beneden. De asfaltweg gaat over in een onverhard relict van een holle weg tussen twee weilanden. De weg liep oorspronkelijk het plateau af naar de Teuvenbeek en liep een stuk door de beekbedding. Deze weg vormt een relict van de hoofdweg van Teuven naar Sinnich die aanvankelijk een bocht maakte langs enkele hoeves om vervolgens de Teuvenbeek over te steken op een doorwaadbare plek. In de tweede helft van de 19de eeuw wordt de weg naar Sinnich rechtgetrokken en geraakt de afgesneden bocht in onbruik. Het oorspronkelijke tracé is nog herkenbaar in het reliëf en in de perceelsgrenzen en wordt gemarkeerd door een houtkant op het talud. Op het talud bevindt zich bronwerking.


ID: 305020 | Landschappelijk element

Kerkweg naar Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)
Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. De weg gaat over in een zandweg die tussen open weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de historische verbinding tussen de bewoning langs de steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de parochiekerk.


ID: 305034 | Landschappelijk element

Lindendreef Kasteel Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)
In het verlengde van de Venusstraat loopt een kaarsrechte lindendreef naar het kasteel van Blaasveld. Het begin van de dreef wordt gemarkeerd door een monumentale toegangspoort met twee welkomstlindes. De onverharde dreef is langs weerszijden beplant met opgaande lindes waarvan twee derde recent werd heraangeplant. De dreef komt uit bij een private toegang tot het kasteeldomein. Deze dreef wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris. Op de topografische kaart van Vandermaelen vormt de dreef een geheel met de huidige Venusstraat en wordt dit aangeduid als 'Avenue du Bois'. Deze dreef vormde een belangrijke tweede toegangsweg tot het kasteel Blaasveld. Zoals de 19de-eeuwse naam suggereert, zorgden de begeleidende bomenrijen voor een monumentaal karakter.


ID: 305072 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Kleine Heide

Blaasveld (Willebroek)
Op de kasteeldreef die van het kasteel Blaasveld naar het zuidoosten leidt, splitst een zijweg zich af en loopt tussen de akker- en weilandpercelen. Het betreft een onverharde landbouwweg die kaarsrecht doorloopt tot aan enkele hoeves van het gehucht Kleine Heide. Van op de weg zijn er mooie open zichten op de omliggende landbouwgronden. Deze veldweg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt hier door naar het noordwesten tot aan het kasteel van Blaasveld waar de weg aansluit op de dreven die verbinding geven met de weg naar het dorp Blaasveld. Op de Poppkaart staat deze weg aangeduid als 'Rommekens' en sluit aan op de 'Mechelse baan'. Naast de lindendreef vormt deze onverharde weg een alternatieve historische route naar Kleine Heide.


ID: 305120 | Landschappelijk element

Ontginningsweg Heihoek

Blaasveld (Willebroek)
Van op de Kasteeldreef naar Blaasveld splitst een onverharde zijweg naar het zuiden af. De weg loopt kaarsrecht en biedt open zichten op de omliggende akkers om te eindigen bij de Mechelsesteenweg. De weg vervolgt aan de overkant van de steenweg als een verharde baan die naar de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand leidt. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris als monumentale dreef die rechtdoor loopt naar het zuiden tot aan Grote Heide. De Poppkaart bevestigt het belang van deze weg die hier wordt weergegeven als brede dreef met parallelle zomerwegen aan weerszijden. De topografische kaart van Vandermaelen duidt deze weg aan als 'Avenue'. Deze landbouwweg vormt een relict van het historisch drevennetwerk dat aangelegd was op en rondom het kasteeldomein Blaasveld.