67 resultaten


ID: 300279 | Landschappelijk geheel

Krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins)
De ankerplaats is een open poldergebied opgebouwd uit pleistoceen dekzand afgedekt door een marien kleipakket. Op de zandruggen die het vlakke polderlandschap doorbreken liggen de dorpen ingeplant evenals de Graaf Jansdijk uit de 14de eeuw. De kreekrestanten met rietkragen, bomenrijen of graslanden zijn relicten van vroegere overstromingen. De polders werden ingedijkt in de 17de eeuw en worden gekenmerkt door een systematische ontginning in grote en regelmatige kavels.


ID: 307037 | Landschappelijk element

Graaf Jansdijk

Graafjansdijk (Sint-Laureins)
Ten westen van het gehucht Bentille loopt ten zuiden van het Leopoldkanaal de weg Graafjansdijk. De asfaltweg gaat uiteindelijk over in een onverharde weg die de voet van de historische dijk volgt en uitkijkt op de uitgestrekte akkers van de Bentillepolder.


ID: 301292 | Landschappelijk element

Meersen  aan de Moervaart

Sinaai (Sint-Niklaas)
Het meersengebied langs de Moervaart te Sinaai is steeds een waterrijk graslandgebied geweest. Dergelijke waterrijke gebieden worden zeldzaam in Vlaanderen. Dit wordt mede benadrukt door een aantal zeldzame tot vrij zeldzame soorten uit waterrijke milieus.


ID: 132058 | Landschappelijk element

Dijkbeplantingen met okkernoot

Palingstraat zonder nummer (Waasmunster)
De dijken binnen het gebied van de Oude Durmearm zijn nog traditioneel beplant met bomenrijen van okkernoot. Naast het begrazen van de dijken werden deze ook nuttig gemaakt door er okkernoten op te planten. De noten werden geoogst en de bomen zelf hadden ook een economisch nut, ze werden voor het waardevolle notenhout gebruikt.


ID: 135189 | Landschappelijk geheel

Sint-Elooiskreek met Sint-Elooispolder

Wachtebeke (Wachtebeke)
Het gebied ligt in het noorden van Wachtebeke. Het gaat om een kleine polder die begrensd wordt door dijken. De Sint-Elooiskreek behoort tot het krekengebied van Overslag-Zuiddorpe dat zich in het overgangsgebied bevindt tussen een groter krekengebied dat zich verder uitstrekt naar het noorden en Zandig Vlaanderen ten zuiden hiervan. De Grote Dekzandrug Maldegem-Stekene, die net ten zuiden van het gebied ligt vormt een natuurlijke grens tussen deze gebieden. Kenmerkend zijn de kreekrestanten, waaronder de Sint-Elooiskreek en de dijken die, benadrukt door opgaande bomenrijen, opvallende lijnelementen in het landschap vormen en tevens het gebied afbakenen. Bovendien is er een duidelijk microreliëf aanwezig dat de overgang naar de zandstreek benadrukt.


ID: 134391 | Landschappelijk element

Tuin, park en parkbos van kasteeldomein Trockart

Trockart 2 (Wellen)
Kasteeldomein met laat 19de-eeuws parkje in eenvoudige landschappelijke stijl met aansluitend parkbos, aangelegd op een tot de 17de eeuw opklimmende site waarvan de configuratie tot vandaag onveranderd bleef; grachten met bruggen en smeedijzeren hekken, deels verbreed tot parkvijver.


ID: 305023 | Landschappelijk element

Dijkweg bij Blaasveldbroek

Blaasveld, Willebroek (Willebroek)
Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Het betreft een relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris.