667 resultaten


ID: 135141 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein Rijkevelde en omgeving

Oedelem (Beernem), Assebroek, Sint-Kruis (Brugge), Sijsele (Damme)
Door de arme zandgrond was dit gebied tot de 18de eeuw een wastine die benut werd als gemeenschappelijke graasgrond met heidevegetatie en enkele verspreid gelegen veldvijvers. In de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw werden deze minder goeie landbouwgronden aanvankelijk met loofbomen bebost, later met naaldbomen. Het landschap wordt gestructureerd door het reliëf (landduinen) en de hydrografie: centraal in de ankerplaats loopt de Meersbeek van Sijsele in west-zuidwestelijke richting. De Loweiden zijn een complex van voornamelijk weilanden en in mindere mate akkerlanden met een zeer kleinschalige percelering die historisch vrij stabiel is. De bebouwing (onder meer kasteel Rijkevelde, Hof ter Leiden en kasteel Ten Torre) bevindt zich vooral aan de rand van de vallei op hoger gelegen gronden. In de noordwestelijke uithoek ligt het natuurgebied Schobbejakshoogte.


ID: 89324 | Bouwkundig element

Hoevesite Ter Leyden

Ten Torre 7 (Beernem)
Zogenaamd hoeve "Ter Leyden", beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve, waarvan de oudste gebouwen, id est het boerenhuis en de schuur, een 17de-eeuwse kern vertonen.


ID: 133355 | Landschappelijk element

Houtkant met oude knoteiken op talud

Begijnenbosweg zonder nummer (Beersel)
De Begijnbosweg is hier gelegen langs de taluds van een holle weg en langs een steilrand. Op de taluds is er een houtkant met hakhout van hazelaar en geknotte eiken. Het assortiment werd al dan niet op natuurlijke wijze verrijkt met kardinaalsmuts, es (aantasting essenziekte), braam, amerikaanse vogelkers, zomereik (opgaand), tamme kastanje (jonge aanplant), vlier en meidoorn.


ID: 133357 | Landschappelijk element

Oude knoteik als hoekboom

Fr. Deneyerstraat zonder nummer (Beersel)
In de hoek van een perceel, palend aan de Fr. Deneyerstraat staat een oude knoteik. De boom heeft de respectabele omtrek van 381 cm en werd traditioneel genot op een hoogte van 250 cm.


ID: 133356 | Landschappelijk element

Houtkant met oude knoteiken op talud

Wolfpoortstraat zonder nummer (Beersel)
Op een steil talud langsheen een toegangsweg naar een woonkavel is er een houtkant met hakhout van hazelaar, olm, es, esdoorn, vlier en 4 oude knoteiken. De knoteiken staan boven op het talud en zijn waarschijnlijk een restant uit een knotbomenrij. Twee bomen staan in private tuinen en konden niet gemeten worden, de zwaarste heeft een stamomtrek van ca. 4 meter en de tweede een stamomtrek van 267 cm. De bomen zijn allemaal geknot op 3 à 4 meter hoogte.


ID: 300014 | Landschappelijk element

Knoteikenrijen in Hokselaar

Hokselaarstraat (Beringen)
Knoteiken(rijen) kwamen vroeger algemeen voor in deze streek. Deze werden vooral aangeplant op houtwallen rondom akkers, als wegbeplanting langs wegen, op de flanken van holle wegen, langs beekoevers en op duinranden. In Hokselaar, een gehucht bij Koersel (Beringen) is nog een relict van deze knoteikenrijen bewaard gebleven. Deze knoteikenrijen bevinden zich aan de zuidrand van een een zandduin. Op de militaire topografische kaarten is te zien dat het netwerk aan hagen en houtkanten veel dichter was en grotendeels samenviel met perceelsranden. De (relicten) van rijen die nu nog overblijven staan allemaal langs (voormalige) wegen. Uit de militaire topografische kaart van 1937 blijkt immers dat achter de huizen van de Hokselaarstraat en in het weiland, waar nu nog enkele oude knoteiken staan, vroeger (onverharde) wegen liepen. Deze wegen zijn ondertussen verdwenen, maar de resterende kno


ID: 135202 | Landschappelijk geheel

Kalkense Meersen en Heisbroek

Overmere, Uitbergen (Berlare), Kalken (Laarne), Wetteren (Wetteren), Schellebelle (Wichelen)
Dit gebied bevindt zich tussen Kalken en Schellebelle. Het Scheldemeersen zijn hier gekenmerkt door open graslanden met sloten en beken, gelegen in een fossiele meanderbocht van de Schelde. In het noorden ligt de dorpskern van Kalken bovenaan een steilrand. In het zuidoosten gaan de meersen bruusk over naar het rivierduin van Uitbergen. Op zandige opduikingen hebben zich bewoningskernen gevestigd.


ID: 135112 | Landschappelijk geheel

Akrenbos

Bever (Bever)
Akrenbos is gelegen tussen Lessines en Bever en maakt deel uit van een groter boscomplex Bois d’Acren op het grondgebied van de provincie Henegouwen. Het ligt op de flank van een beekdal, de Arenbergbeek. Het beekdal herbergt een typische bronbosflora. Het zuidelijk deel wordt Bos del Gouffe genoemd. In het oostelijk deel liggen meerdere percelen gras- en akkerland.


ID: 130945 | Landschappelijk element

Lindenprieel bij pastorie

Hoegaardsesteenweg (Bierbeek)
Het lindenprieel bestaat uit 8 geknotte lindes, geknot op een hoogte van 250 à 300 cm, aangeplant in een cirkel. Een van deze lindes bestaat uit twee vergroeide stammen. De omtrek van het volledige lindenprieel bedraagt 1235 cm. De individueel stamomtrekken zijn gemeten en bedragen 124 cm, 114 cm, 72 cm, 129 cm, 77 cm, 118 cm, 152 cm en 96 cm.


ID: 133159 | Landschappelijk element

Knoteikenrij Schoonbeek

Beterveld 1-3 (Bilzen)
In Beverst in de wijk Schoonbeek staat, zichtbaar vanaf de Onze–Lieve-Vrouwkerk en langs een perceelsrand, het restant van een oude knoteikenrij. Vier exemplaren zijn overgebleven en ze werden hoog geknot. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.