Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

150 resultaten


ID: 135157 | Landschappelijk geheel

Grandvalbos en Kooigembos

Kooigem (Kortrijk), Sint-Denijs (Zwevegem)
Deze ankerplaats ligt op een zuidelijke uitloper van de interfluviale kam tussen en het Schelde- en Leiebekken. Bovenop de kam liggen het Grandval- en Kooigembos. De bossen herbergen een waardevolle en rijke (voorjaars)flora. Aansluitend bij het bos liggen enkele weilanden; de rest van de hellingsflanken ligt onder grote akkerlandpercelen zonder perceelsrandbegroeiing. De Zandbeek stroomt aan de voet van de heuvel waar het Grandvalbos op ligt.


ID: 302110 | Bouwkundig element

Hof van Heule, Preetjesmolen, Heulebeek en omgeving

Hoge Dreef, Lage Dreef, Sint-Godelievestraat, Vlasmolenstraat, Warande, Watermolenwal, Wittestraat, Zeger van Heulestraat (Kortrijk)
Het dorpsgezicht bevindt zich ten noordoosten en ten oosten van het centrum van Heule en omvat het Hof van Heule en de omliggende landerijen, de open kouter rond de Preetjesmolen en de langsliggende vallei van de Heulebeek, tussen de Warande en Watermolen.


ID: 135094 | Landschappelijk geheel

Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren

Kraainem (Kraainem), Overijse (Overijse), Duisburg, Tervuren (Tervuren)
Het Zoniënwoud, met een oppervlakte van circa 4400 hectare, is het grootste en best bewaarde relict van het historische Kolenwoud, dat stelselmatig kleiner werd. Een uitgebreid drevenpatroon doorsnijdt het bos. Het Zoniënwoud bestaat uit twee deelgebieden: het zuidwestelijk deel van het Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en het noordoostelijk deel in Tervuren en Kraainem, dat ook het Kapucijnenbos, het Bos van Marnix en het arboretum van Tervuren bevat.


ID: 135200 | Landschappelijk geheel

Barbierbeekvallei en Bolakkergebied

Bazel, Kruibeke (Kruibeke)
De vallei van de Barbierbeek te Kruibeke vormt een landschappelijke eenheid door het samenspel van de geomorfologische en fysisch-geografische waarde van de Barbierbeek en haar vallei met de cultuurhistorische en botanische waarde van de percelen en de perceelsranden. Het gaafste gebied met nog bolle akkers bevindt zich ten zuiden van de Barbierbeek.


ID: 300255 | Landschappelijk geheel

Steilrand van het Kempisch Plateau van de Kikbeek tot de Asbeek

Lanaken, Rekem (Lanaken), Opgrimbie (Maasmechelen)
De steilrand van het Kempisch Plateau doorsnijdt het gebied en overbrugt een hoogteverschil van 40m. Verschillende beken dwarsen het talud en creëren een grillig patroon. De beekvalleien worden gekenmerkt door alluviale elzenbossen en venige broekbosjes en relicten van viskweekvijvers en watermolens. In de aanwezige bosbestanden is de fase van planmatige bosaanleg nog duidelijk herkenbaar aan het dambordpatroon van paden en brandgangen. Zowel in de heide als in de naaldhoutaanplanten komen enclaves wintereik voor onder de vorm van hakhout, beperkte struwelen, houtwallen en afzonderlijke stoven. Het Pietersembos was jacht- en productiebos van de heren van Pietersheim. Vlakbij ligt het middeleeuwse burchteiland met ruïnes en restanten van drie slotgrachten. In de uitgestrekte naaldbossen werden in de 20ste eeuw dankzij hun groene karakter preventoria en sanatoria opgericht.


ID: 135234 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Serskampse Beek

Oordegem, Smetlede (Lede), Massemen, Wetteren (Wetteren), Serskamp (Wichelen)
De Serskampse beek heeft een diepe asymmetrische vallei uitgeschuurd met een zeer steile rechteroever. De steile hellingen zijn grotendeels bebost en hebben kwelzones met voedselarm kwelwater. Langs de beek liggen sterk gleyige gronden die naar de dorpskern overgaan in drogere zandgronden. De dorpskom van Serskamp ligt op een hoogte met rondom enkele bosgebieden. De 18de-eeuwse Serskampse bossen zijn in omvang gekrompen en bestaan nu grotendeels uit naaldhout en hoogstammig loofhout met nog sporen van hakhout. Er zijn nog schaarse fragmenten van nat en zuur elzenbroek en het lichtrijk eiken-berkenbos met overgangen naar heide.


ID: 301170 | Landschappelijk geheel

Dal Kleine Nete

Lier (Lier), Kessel (Nijlen), Emblem (Ranst)
Het dal van de Kleine Nete vormt een relict van een oorspronkelijk veel uitgestrekter beemdenlandschap in de vallei van een Kempense laaglandbeek.


ID: 135035 | Landschappelijk geheel

Vallei van de Kindernouwbeek

Lille, Wechelderzande (Lille), Vorselaar (Vorselaar)
De ankerplaats Vallei van de Kindernouwbeek is een intact gebleven vallei van een laaglandbeek. Op een kleine schaal komen hier sterk verschillende vegetatietypes voor. De natte valleigronden werden vroeger als beemden en hooilanden gebruikt – nu zijn ze vaak bebost. De typische strookvormige en opstrekkende percelering is ontstaan door turfontginning gedurende de laatste eeuwen.


ID: 302100 | Landschappelijk element

Wijnbrondal

Bloemhof, Hollebeekstraat, Kasteelstraat, Kerkveld (Linkebeek)
Holle weg vertrekkend aan de voet van het domein van het kasteel van Linkebeek en langzaam stijgend in zuidoostelijke richting naar de Hollebeekstraat. De weg vormt daarbij de zuidwestelijke begrenzing van het kasteeldomein.


ID: 135196 | Landschappelijk geheel

Daknamse Meersen

Daknam, Lokeren (Lokeren)
De Daknamse Meersen behoren tot de Durmevallei en worden gekenmerkt door het voorkomen van een kleinschalig landschap: kleine percelen hooiland en grasland worden begrensd door grachten met open water of begroeid met verlandingsvegetaties, al dan niet omzoomd door knotwilgen en elzenstruiken. De kleinschalige dorpskern van Daknam ligt in het noorden van het gebied.