81 resultaten


ID: 135174 | Landschappelijk geheel

Zwaanhoek en omgeving

Zandvoorde (Oostende), Oudenburg (Oudenburg)
Deze ankerplaats omvat het poldergraslandencomplex van de Zwaanhoek nabij Zandvoorde, ten zuiden begrensd door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De gronden kennen een historisch permanent graslandgebruik. De graslanden vertonen opvallend microreliëf en ontwateringslaantjes, deels ten gevolge van ontvening. De meeste grachten wateren af via het Zwaanhoekgeleed en het oude Poldergeleed dat de ankerplaats van zuid naar noord doorsnijdt.


ID: 301861 | Bouwkundig geheel

Sluizencomplex Plassendale met omgeving

Oudenburgsesteenweg (Oostende), Plassendale, Vaartdijk-Noord, Vaartdijk-Zuid, Zwaanhoek (Oudenburg)
Het dorpsgezicht is een gehucht gegroeid op en rond de militaire versterking en het sluizencomplex Plassendale.


ID: 56813 | Bouwkundig element

Jachthaven Mercator

Vindictivelaan zonder nummer (Oostende)
Vindictivelaan z.nr. <italic>Jachthaven Mercator</italic>, ten zuiden van het stadscentrum gelegen in de voormalige 18de-eeuwse handelsdokken, nu gebruikt voor jachten en vreemde oorlogsbodems op bezoek, driehonderd aanlegplaatsen. Genoemd naar het schoolschip "<italic>Mercator</italic>" dat sinds 1965 bijna onafgebroken in Oostende ligt afgemeerd. Toegang langs kant van de havengeul doo


ID: 135401 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomeinen Gruuthuyse, De Cellen, Erkegem en Kampveld

Hertsberge, Oostkamp, Waardamme (Oostkamp)
Dit gebied omvat de kasteeldomeinen van Gruuthuyse, De Cellen en Erkegem en de jonge veldontginning van het Kampveld en de Papevijvers gelegen in het vertakte benedenstroomse valleigebied van de Rivierbeek. Het Kanaal Gent-Oostende is begrensd door jaagpaden met hoge opgaande bomenrijen die het landschap structureren. De parkdomeinen gaan terug op oude landhuissites, gesitueerd in het voormalige jachtbosgebied van de Warande ten oosten van Oostkamp, en zijn nog herkenbaar aan dreven, bos- en jachtopzichterswoningen en afhankelijke historische hoeven. De Hertsbergebeek en de Waardammebeek hebben een opvallend goed bewaard meanderpatroon.


ID: 135380 | Landschappelijk geheel

Kanne met het plateau van Caestert, de Tiendeberg en de Muizenberg

Kanne, Vroenhoven (Riemst)
Kanne is gelegen aan de benedenloop van de Jeker, die enkele kilometers verder in de Maas uitmondt. Het Jekerdal, evenals het in 1930-34 aangelegde Albertkanaal, is er diep in het substraat ingesneden, waardoor zeer steile hellingen voorkomen. Tussen de Jekervallei en de Maasvallei is de Sint-Pietersberg gelegen waarvan het landschappelijk meest gave deel het plateau van Caestert is.


ID: 127460 | Bouwkundig geheel

Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Heikantstraat, Wezelsebaan (Schoten)
De hotels Wenduine en Westende uit 1922 en het deel van het kanaal Dessel-Schoten, gegraven tussen 1864 en1874, met brug en brugwachterswoning vormen een harmonieus geheel.


ID: 135192 | Landschappelijk geheel

Stropersbos

Sint-Gillis-Waas (Sint-Gillis-Waas), Kemzeke, Stekene (Stekene)
Deze ankerplaats bevindt zich te noordoosten van Stekene. In de vroege middeleeuwen was dit gebied bedekt door het Koningsforeest. Op initiatief van de graaf van Vlaanderen is dit gebied ontgonnen door abdijen, plaatselijke heren en particulieren. Het gebied omvat verschillende cultuurhistorische elementen uit de periode 14de-17de eeuw. In het begin van de 18de eeuw wordt ter hoogte van de Parmavaart een verdedigingslinie opgetrokken. Geleidelijk aan raakt het hele gebied bebost (18de-19de eeuw).


ID: 300279 | Landschappelijk geheel

Krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins)
De ankerplaats is een open poldergebied opgebouwd uit pleistoceen dekzand afgedekt door een marien kleipakket. Op de zandruggen die het vlakke polderlandschap doorbreken liggen de dorpen ingeplant evenals de Graaf Jansdijk uit de 14de eeuw. De kreekrestanten met rietkragen, bomenrijen of graslanden zijn relicten van vroegere overstromingen. De polders werden ingedijkt in de 17de eeuw en worden gekenmerkt door een systematische ontginning in grote en regelmatige kavels.


ID: 17009 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Schipperiestraat 12 (Veurne)
Hoeve met losse, bakstenen bestanddelen van één bouwlaag rondom onverhard erf; inplanting ten noordsoosten van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen waarop het boerenhuis met voorliggende moestuin uitziet. Erftoegang via eenvoudige brug over het kanaal.


ID: 76002 | Bouwkundig element

Scheepshelling voor herstelling binnenvaartuigen

Havenlaan 83 (Zelzate)
Drie naast elkaar gelegen hellingen bij de jachthaven, bijhorende gebouwen van 1963-64 doch hellingen wellicht ouder.