58 resultaten


ID: 132615 | Landschappelijk element

Rijshoutaanplanting

Beerdonkstraat zonder nummer (Bornem)
Een perceel weiland telt nog talrijke jong uitgeschoten wilgen. Onder de verschillende wilgensoorten is ook de gele bindwilg. Deze wilgensoort werd in de 19de en 20ste eeuw intensief gekweekt omwille van de buigzame twijgen die jaarlijks geoogst werden voor de mandenvlechterij. De uitgeschoten wilgen vormen een relict van de vroegere wijmencultuur in de polder.


ID: 127474 | Bouwkundig geheel

Domein d'Ursel

Edmond Vleminckxstraat, Hingenebroekpolderdijk, Kasteeldreef, Kleine Hinckstraat, Koningin Astridlaan, Leopoldstraat, Louis De Baerdemaekerstraat, Notelaerdreef, Victor De Witstraat, Wielstraat, Wolfgang d'Urselstraat, Zijdeweg (Bornem)
Het kasteel van Hingene, in zijn classicistische vorm ontworpen door Giovanni Servandoni in het derde kwart van de 18de eeuw, vormde eeuwenlang de residentie van de familie d’Ursel.


ID: 304638 | Landschappelijk element

Haesebrouckdam

Assebroek (Brugge)
In de Assebroekse Meersen loopt parallel met de Hoofdsloot een onverharde weg. De weg ligt op de dijk naast de sloot en wordt aangeduid als Haesebrouckdam. De weg op de dam is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken tot aan de kruising met een zijtak van de Van Praetbeek. Het vervolg van de weg loopt tussen twee sloten en wordt gemarkeerd door een rij populieren langs de ene kant en een rij knotwilgen langs de andere kant. De weg biedt open zichten op de uitgestrekte meersen en komt uiteindelijk samen met de asfaltweg Zwarte Paard die naar het gehucht Vliegend Paard leidt. Het slotennetwerk werd aangelegd in functie van de meersen en de dammen deden dienst als wegen ter ontsluiting van dit graslandcomplex.


ID: 304659 | Landschappelijk element

Toegangsdreef Gemene Weiden

Assebroek (Brugge)
Van op de Michel Van Hammestraat leidt een kaarsrechte dreef tot in de Gemene Weiden. Het betreft een half verharde dreef met grindlaag die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande populieren. De private dreef biedt toegang aan de aangelanden van de Gemene- en Loweiden en doorkruist dit weilandenblok tot aan de oude spoorlijn Brugge-Maldegem-Eeklo. De Gemene Weiden vormden sinds de middeleeuwen een gemeen en onverdeelde eigendom van de afstammelingen van oude families wat betekende dat deze percelen voorbehouden waren voor eigen gebruik. In 1863 besliste de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen de meersen als gemeentelijke secties te beschouwen. In de tweede helft van de 19de eeuw werd zo een horizontale ontsluitingsweg aangelegd in de Gemene Weiden.


ID: 304990 | Landschappelijk element

Toegangsweg Gemene Weiden

Assebroek (Brugge)
Van op de Michel Van Hammestraat leidt een onverharde weg door de Gemene Weiden. Het betreft een onverharde landbouwweg die langs een zijde beplant is met een rij jonge opgaande populieren. De private dreef biedt toegang aan de aangelanden van de Gemene- en Loweiden en loopt door tot aan de Weidestraat. De Gemene Weiden vormden sinds de middeleeuwen een gemeen en onverdeelde eigendom van de afstammelingen van oude families wat betekende dat deze percelen voorbehouden waren voor eigen gebruik.


ID: 135128 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Dudzele

Dudzele, Koolkerke (Brugge), Damme (Damme)
Deze ankerplaats ligt quasi volledig in het zogenaamd oudland-poldergebied en toont nog het typische grondgebruik gerelateerd aan de fysische structuur van kreekruggronden en komgronden. In het uiterste noordoosten van de ankerplaats ligt een stuk in het zogenaamd middelland-poldergebied. Op de drogere kreekruggronden treft men nog (vooral) akkerland aan. hierop komen ook de verspreide bebouwing en de wegen voor. Hier en daar liggen enkele hoogstamboomgaarden bij de hoeves. De komgronden zijn van oudsher grasland en vertonen microreliëf. Tussen de onregelmatige weilandpercelen zijn talrijke grachtjes aanwezig. Het grasland heeft een belangrijke floristische en faunistische waarde. De dorpskern van Dudzele is opgenomen in de ankerplaats.


ID: 300500 | Landschappelijk geheel

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.


ID: 135176 | Landschappelijk geheel

Groot Ter Doest en omgeving

Lissewege (Brugge)
Deze ankerplaats omvat een gedeelte van het poldergebied rond het Lisseweegs Vaartje, alsook een deel van de dorpskern van Lissewege. De dominante poldergraslanden kennen gedurende het gehele jaar een zeer hoge grondwaterstand door hun lage ligging. De perceelsstructuur hangt vast aan de hoeve van het abdijcomplex Groot Ter Doest en bestaat uit grote regelmatige percelen begrensd door grachten met rietvegetatie. De monumentale dwarsschuur van de voormalige abdij vormt de blikvanger in de omgeving door haar grootte en door de vorm.


ID: 300512 | Landschappelijk geheel

Meetkerkse Moeren, poldergebied rond Houtave en overgang naar zandstreek

Sint-Andries (Brugge), Varsenare (Jabbeke), Houtave, Meetkerke (Zuienkerke)
Deze ankerplaats omvat de vroegere droogmakerij van de Meetkerkse Moeren met overgangen naar het poldergebied rond Houtave en de zandstreek ten westen van Brugge. Daarnaast ligt een deel van het Kanaal Gent-Oostende en de dorpen Meetkerken en Houthave in deze ankerplaats.


ID: 135177 | Landschappelijk geheel

Omgeving site Ten Doele

Hoeke, Oostkerke (Damme)
Dit landschapselement omvat een graslandkern met een goed bewaarde mottesite gelegen in de polders ten noorden van Damme.