58 resultaten


ID: 307525 | Landschappelijk element

Kreken van Rupelmonde, Kruibeke en Bazel

Kruibeke (Oost-Vlaanderen)
Geulen ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak langs de Schelde in 1715.


ID: 135201 | Landschappelijk geheel

Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde

Bazel, Kruibeke, Rupelmonde (Kruibeke)
De polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde ligt langs de linkeroever van de Schelde. De polder werd zeker in de 13de eeuw of vroeger bedijkt. Temidden het langgerekte gebied loopt de Barbierbeek dwars door de polder. Tot aan de herinrichting als gecontroleerd overstromingsgebied was de historische percelering goed zichtbaar. Welen en kreken langs de dijken laten zien dat er in het verleden meermaals dijkdoorbraken zijn geweest.


ID: 305201 | Landschappelijk element

Weg naar Klein Broek

Heffen (Mechelen)
Waar de Schotelveldstraat een bocht maakt naar links langs een bosperceel, splitst een zijweg zich naar het noordoosten. De onverharde landbouwweg slingert tussen akkerpercelen en volgt de rand van een bosje naar het noorden. De weg komt uit bij de rode beukendreef die naar 't Fonteintje leidt en slingert verder naar het Klein Broek waar de weg tussen een aantal grote vijvers loopt. Op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze weg afgebeeld als de toegangsweg tot het moerasgebied met vijvers dat aan het domein Blaasveld grenst. De weg loopt tussen de akkers door en kruist de administratieve grens tussen Mechelen en Heffen die ook de grens vormt met het broekgebied. Op de Poppkaart wordt deze weg aangeduid als Schotelveldstraat en gaat in het broek over in een wegel genaamd 'Koeyput ley'. Deze weg vormt de historische toegang tot het broekgebied.


ID: 305205 | Landschappelijk element

Parallelweg naar Klein Broek

Heffen (Mechelen)
Waar de Schotelveldstraat een bocht maakt naar het westen, loopt de weg als half harde dreef rechtdoor. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande beuken, zowel rode als gewone beuk. De dreef markeert in dit bosperceel de weg naar het Klein Broek en komt uit bij een tweede dwarse beukendreef die naar 't Fonteintje leidt. Op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt het tracé van deze dreef reeds afgebeeld als een voetweg die recht over de akkers naar het broek leidt, parallel met de hoofdweg. Ter hoogte van het broek kruist deze weg de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Langveldwegel' die evenwijdig loopt met de Schotelveldstraat. De aanplant van de beukendreef gebeurde vermoedelijk pas in het begin van de 20ste eeuw.


ID: 135190 | Landschappelijk geheel

Grote Kreek en Pereboomsgat

Moerbeke (Moerbeke), Wachtebeke (Wachtebeke)
De kreken Grote Kreek en Pereboomsgat zijn gesitueerd in het noorden van de gemeentes Wachtebeke en Moerbeke Waas. Het gebied maakt deel uit van het krekengebied van Overslag – Zuiddorpe, een overgangsgebied tussen een groter krekengebied dat zich verder uitstrekt naar het noorden en Zandig Vlaanderen in het zuiden. De Grote Dekzandrug Maldegem-Stekene, die zich net ten zuiden van het gebied bevindt, vormt een natuurlijke grens tussen deze gebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door beboomde dijken en kreekrestanten waarvan de Grote Kreek en Pereboomsgat de meest opvallende zijn.


ID: 135131 | Landschappelijk geheel

Oostends Krekengebied met Sluiskreek, Zoutekreek en Grote Keignaertkreek

Stene, Zandvoorde (Oostende), Oudenburg (Oudenburg)
Deze ankerplaats bevat twee krekenstelsels: de Grote Keignaertkreek en de Zoute kreek en Sluiskreek. Het landschap wordt gestructureerd door de kreken en de aangrenzende komgronden. De Grote Keignaertkreek, Zoute kreek en Sluiskreek zijn ontstaan tijdens de overstromingsfase rond het beleg van Oostende aan het begin van de 17de eeuw doordat de duinen ten oosten van Oostende doorgestoken geweest zijn. Na het beleg van Oostende polderde men de overstroomde delen terug in, maar om de havengeul open te houden had men zogenaamde spoelpolders nodig om voldoende waterdynamiek te garanderen. Momenteel staan de kreken niet meer in rechtstreekse verbinding met de zee. Nabij de kreken en hun uitlopers komt eerder grasland (meestal weiland) voor, in de komgronden eerder akkerland. De kreken bevatten brakwater wat een typische flora met zich meebrengt.


ID: 135174 | Landschappelijk geheel

Zwaanhoek en omgeving

Zandvoorde (Oostende), Oudenburg (Oudenburg)
Deze ankerplaats omvat het poldergraslandencomplex van de Zwaanhoek nabij Zandvoorde, ten zuiden begrensd door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De gronden kennen een historisch permanent graslandgebruik. De graslanden vertonen opvallend microreliëf en ontwateringslaantjes, deels ten gevolge van ontvening. De meeste grachten wateren af via het Zwaanhoekgeleed en het oude Poldergeleed dat de ankerplaats van zuid naar noord doorsnijdt.


ID: 301998 | Landschappelijk geheel

Duin- en polderlandschap

Dorpsstraat, Duinenstraat, Nieuwpoortsesteenweg, Zeedijk (Oostende)
Het gebied omvat de duinstrook en het aansluitend poldergebied tussen de Zeedijk en de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende. In de duinen bevinden zich nog restanten van bunkers uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog.


ID: 304656 | Landschappelijk element

Ontginningsdreven Chartreuzemeers

Oostkamp (Oostkamp)
In de Charteuzemeers ligt een duidelijk afgelijnd blok akkerland. Dit perceel is toegankelijk langs een aantal rechte dreven die samen uitkomen op de Michel Van Hammestraat. Het betreft een aantal private half verharde dreven met grindlaag. Langs weerszijden van de dreven werd recent een rij jonge opgaande eiken aangeplant. De dreven staan loodrecht op het St.-Trudoledeke dat de grens vormt met de Gemene Weiden. Op de Ferrariskaart zijn de dreven al aanwezig als begrenzing van een blok meersen en komen ze uit bij de 'Leys Beek'. In de 19de eeuw vormen deze dreven de basis voor een verdere opdeling van de meersen binnen dit blok in rechthoekige percelen. De systematische percelering ging gepaard met de aanleg van lineaire beplantingen langs dreven en grote perceelsblokken.


ID: 304657 | Landschappelijk element

Toegangsdreef Chartreuzemeers

Oostkamp (Oostkamp)
Naast de Hoeve 't Leitje en tegenover een tweede hoeve die langs het St.-Trudoledeke zijn ingeplant, leidt een rechte dreef naar een blok akkerland in de Chartreuzemeers. Het betreft een onverharde dreef waar langs weerszijden recent een rij opgaande jonge eiken werd geplant.