31 resultaten


ID: 135222 | Landschappelijk geheel

Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos

Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove, Outer, Pollare (Ninove)
De Dendervallei tussen Idegem en Ninove wordt gekenmerkt door een vrij breed meersengebied langs de rivieroevers met perceelsrandbegroeiing. De overgang van de Dendermeersen naar de beboste steile helling is een markante terreinovergang. Op de grens van het alluvium staat het kasteeldomein van de Lalaing met vierkante omwalling en beboomde toegangsdreven. Het Geitebos maakte ooit deel uit van het Kolenwoud en telt nog steile taluds en houtwallen die de oude bosgrenzen aanduiden. Het gebied De Nuchten vormt een aaneengesloten moerasbos in een oude meander met relicten van turfputten. Nederzettingen, zoals Grimmige, Pollare en Idegem, liggen net buiten het alluvium. De voormalige Cisterciënzenabdij van Beaupré was afhankelijk van de abdij van Clairvaux en bestaat uit een deels omwald en ommuurd complex met monumentaal poortgebouw.


ID: 135390 | Landschappelijk geheel

Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en de kouter van Petegem

Berchem (Kluisbergen), Melden, Oudenaarde (Oudenaarde), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde (Wortegem-Petegem)
Het gebied 'Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en kouter van Petegem' omvat de Klooster- en Muurkouter, het domein van het oude en nieuwe kasteel van Petegem, de Schelde- en Meldenmeersen en de dorpskern van Melden. Deze laatste bevindt zich op de steilrand van de vallei van de Schelde. Aan de kant van Petegem valt de steilrand op omdat hij de grens vormt tussen de meersen en de Kloosterkouter van Petegem. De meersen liggen onder grasland en worden door een grachtenstelsel afgewaterd. Midden het meersengebied, ongeveer parallel aan de Schelde, loopt in de Scheldemeersen de Rietgracht of Coupure.


ID: 135196 | Landschappelijk geheel

Daknamse Meersen

Daknam, Lokeren (Lokeren)
De Daknamse Meersen behoren tot de Durmevallei en worden gekenmerkt door het voorkomen van een kleinschalig landschap: kleine percelen hooiland en grasland worden begrensd door grachten met open water of begroeid met verlandingsvegetaties, al dan niet omzoomd door knotwilgen en elzenstruiken. De kleinschalige dorpskern van Daknam ligt in het noorden van het gebied.


ID: 301444 | Landschappelijk element

Bomenrij van schietwilg

Trekweg zonder nummer (Merelbeke)
De afwateringsgracht bij de trekweg gelegen langs de Schelde-tijarm wordt langs de kant van de weg afgeboord door een bomenrij van schietwilg.


ID: 135190 | Landschappelijk geheel

Grote Kreek en Pereboomsgat

Moerbeke (Moerbeke), Wachtebeke (Wachtebeke)
De kreken Grote Kreek en Pereboomsgat zijn gesitueerd in het noorden van de gemeentes Wachtebeke en Moerbeke Waas. Het gebied maakt deel uit van het krekengebied van Overslag – Zuiddorpe, een overgangsgebied tussen een groter krekengebied dat zich verder uitstrekt naar het noorden en Zandig Vlaanderen in het zuiden. De Grote Dekzandrug Maldegem-Stekene, die zich net ten zuiden van het gebied bevindt, vormt een natuurlijke grens tussen deze gebieden. Het gebied wordt gekenmerkt door beboomde dijken en kreekrestanten waarvan de Grote Kreek en Pereboomsgat de meest opvallende zijn.


ID: 302886 | Landschappelijk element

Kesselse Heide-Het Goor

Kessel, Nijlen (Nijlen)
De Kesselse Heide-Het Goor bestaat uit een afwisseling van schraallanden, weiden, moerassen, waterplassen, omzoomd en doorkruist door gesloten landschapstypen, en bevat talrijke landschapselementen.


ID: 135174 | Landschappelijk geheel

Zwaanhoek en omgeving

Zandvoorde (Oostende), Oudenburg (Oudenburg)
Deze ankerplaats omvat het poldergraslandencomplex van de Zwaanhoek nabij Zandvoorde, ten zuiden begrensd door het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De gronden kennen een historisch permanent graslandgebruik. De graslanden vertonen opvallend microreliëf en ontwateringslaantjes, deels ten gevolge van ontvening. De meeste grachten wateren af via het Zwaanhoekgeleed en het oude Poldergeleed dat de ankerplaats van zuid naar noord doorsnijdt.


ID: 304655 | Landschappelijk element

Paralleldreef met Hoofdsloot

Oostkamp (Oostkamp)
Van op de Michel Van Hammestraat loopt een half verharde dreef tot in de Chartreuzemeers. De dreef is beplant met een rij opgaande eiken langs de ene kant en een rij opgaande essen langs de andere kant. De dreef loopt parallel met de Hoofdsloot die verantwoordelijk is voor de afwatering van de meersen naar het kanaal Gent-Brugge. Al op de Kabinetskaart van de Ferraris is er beplanting aanwezig langs de Hoofdsloot. De dreef dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw, wanneer het meersengebied wordt ingericht met drainagesloten en een aantal ontginningswegen. De dreef leidde toen naar een geïsoleerd perceel akkerland midden in de Chartreuzemeers. Vandaag is het oude meersengebied grotendeels ingericht met akker- en weilandpercelen.


ID: 135211 | Landschappelijk geheel

Scheldevallei Heurne

Heurne, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De Scheldevallei van Heurne bevindt zich op de linkeroever van de Schelde, juist stroomafwaarts van Oudenaarde. Heurne (Oudenaarde) bevindt zich ten westen van de ankerplaats, in het zuiden ligt Eine (Oudenaarde). Het meersenlandschap is hier eerder gesloten door de aanwezigheid van perceelsrandbegroeiing. Op de westelijke steilrand bevindt zich spoorweglijn 86 ‘De Pinte-Ronse’. In de meersen liggen verschillende afgesneden Scheldemeanders. Enkele graslanden vertonen een microreliëf ten gevolge van kleiwinning.


ID: 300279 | Landschappelijk geheel

Krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins)
De ankerplaats is een open poldergebied opgebouwd uit pleistoceen dekzand afgedekt door een marien kleipakket. Op de zandruggen die het vlakke polderlandschap doorbreken liggen de dorpen ingeplant evenals de Graaf Jansdijk uit de 14de eeuw. De kreekrestanten met rietkragen, bomenrijen of graslanden zijn relicten van vroegere overstromingen. De polders werden ingedijkt in de 17de eeuw en worden gekenmerkt door een systematische ontginning in grote en regelmatige kavels.