85 resultaten


ID: 306455 | Landschappelijk element

Dorpswegel

Herdersem (Aalst), Wieze (Lebbeke)
Van op het dorpsplein in Wieze loopt een smalle wegel tussen de huizen door langs de achtertuinen. De onverharde voetweg leidt weg van het dorp richting het gehucht Kluis en volgt de valleirand zodat het wegtracé de grens vormt tussen grasland enerzijds en akkers anderzijds. De weg biedt ook een zicht op de knotwilgenrijen die de historische site met walgracht van het Muilaertshof markeren. Op de Poppkaart sluit de Dorpswegel ter hoogte van het Muilaertshof aan op de 'Kluys straet' die de toegangsweg tot de hoeve vormt.


ID: 300533 | Landschappelijk element

Oude Vaart

Jezuietengoed, Nieuwendam, Patersveld (Aalter)
Het in de jaren 1937-1946 afgesneden oude kanaalgedeelte situeert zich ten westen van het gehucht Aalterbrug en ligt ten zuiden van de eigenlijke rechttrekking. Het Oud Kanaal heeft een breedte van circa 30 meter en is ongeveer 2500 meter lang.


ID: 305904 | Landschappelijk element

Groenenweg

Gelrode (Aarschot)
Op de Beekweg leidt voorbij de bebouwing een onverharde landbouwweg zijwaarts. De weg maakt een bocht van 90 graden en loopt de oostelijke uitloper van het plateau van de Wijngaardberg op. De weg is hier ingesneden en loopt parallel met andere holle wegen zoals de Donkerstraat en de Parhofstraat. Op de Poppkaart wordt dit tracé aangeduid als 'Groenen weg' en doorkruist de akkerpercelen 'Aen den groenen Weg'. Deze weg maakt deel uit van het historisch netwerk van voetwegen en onverharde paden die vanuit Gelrode de Wijngaardberg opliepen in functie van de landbouwgronden daar en de verbinding maakten met het wegennetwerk richting Nieuwrode.


ID: 304684 | Landschappelijk element

Voetweg als doorsteek naar Koudertaveerne

Asse (Asse)
In het gehucht Koudertaveerne vertrekt naast een woning op de Edingsesteenweg een onverharde wegel naar het zuiden. Het graspaadje loopt tussen achtertuinen en vertuinde weilanden en volgt de flank van de Kruisberg. Op het laagste punt kruist de wegel een tweede voetweg. De weg vervolgt naar het zuidwesten, passeert een woning en leidt omhoog tot aan de Edingsesteenweg. Waar de voetweg uitkomt bij de hoofdbaan staat een opgaande hoeklinde, oorspronkelijk bij een wegkruis. De voetweg loopt parallel met de hoofdbaan en vormt een historische alternatieve route. De weg liep dwars door de akkers en weilanden en vormde zo de kortste route richting Steenvoorde. Dit traject vermeed de hoofdbaan in het centrum en dus ook het drukke verkeer.


ID: 304717 | Landschappelijk element

Voetweg Petrus Ascanus

Asse (Asse)
In het gehucht Tenberg leidt vanop de hoofdbaan een kasseiweg tussen de huizen door naar de achterliggende landbouwgronden. De kasseiweg gaat over in een asfaltweg die tussen de percelen akker- en weiland naar beneden leidt. De weg passeert een driehoekig bosje en een hopveldje en loopt dan weer omhoog via een zandweg die op de helling deels verstevigd is met kasseien. De weg slingert als onverharde voetweg verder tussen uitgestrekte akkers en weilandpercelen met rijen knotwilgen en knotessen en daalt verder af naar de Nieuwermolebeek. Eens de beek gepasseerd loopt het modderig pad de helling op naar de hoofdweg in het gehucht Poel. Dit slingerend pad is al aanwezig op de Ferrariskaart en vormde de verbinding tussen de gehuchten 'Bergh' en 'Boetterbergh'.


ID: 304722 | Landschappelijk element

Doorsteekweg naar Zittert

Asse (Asse)
In het gehucht Zittert loopt recht tegenover een oude hoeve een smalle wegel tussen de huizen door naar de achterliggende percelen. De voetweg volgt de perceelsgrens tussen de achtertuinen en loopt vervolgens tussen percelen akker- en weiland met enkele opvallende knotessen op het plateau van de Boterberg. De weg loopt tenslotte tussen twee huizen door naar de weg Zittert. Deze voetweg vormt een historische doorsteek tussen de twee noord-zuid georiënteerde parallelwegen Asse-Bekkerzeel en Walfergem-Bekkerzeel. Als alternatieve route werd gekozen voor het kortste traject, dwars over de akkers van het gehucht Poel. De voetweg maakte deel uit van een aaneenschakeling van onverharde wegen die uiteindelijk aansloten op de 'Chaussée de Gand à Bruxelles'.


ID: 304724 | Landschappelijk element

Voetweg naar Vrijthof

Asse (Asse)
Op de Bergestraat loopt tussen twee huizen een smal onverhard pad de flank af van Tenberg. Het graspad is redelijk diep ingesneden en loopt tussen akkerpercelen tot aan een driehoekig deels bebost perceeltje. Het pad wordt hier gemarkeerd door een hoekboom en vervolgt naar het zuidwesten tussen open akkers en weilanden. Uiteindelijk stijgt het pad om uit te komen recht tegenover de toegang tot de Hoeve Hof te Vrijthout. Deze voetweg vormt een historische verbinding met het Vrijthof, een belangrijke ontginningshoeve uit de 15de eeuw. De weg volgt de flank van de heuvel van Tenberg maar loopt in een min of meer rechte lijn richting Walfergem en dwarste hierbij het grote akkercomplex 'Den Wallaert'. Dergelijke voetwegen vormden een belangrijk onderdeel van het historisch wegennet als verbinding tussen grote hoeves en boden ook aansluiting op de hoofdwegen naar dorpen en steden.


ID: 304730 | Landschappelijk element

Voetweg naar Terlinden

Asse (Asse)
In het gehucht Terlinden leidt tussen de huizen een smalle onverharde voetweg naar het oosten. Het pad volgt de rand van het plateau en kruist de Terlindenweg ter hoogte van een hoekes. Binnen de bebouwing loopt de voetweg tussen tuinpercelen maar eens buiten Terlinden loopt de weg tussen open akkerpercelen en weilanden met zicht op de vallei van de IJzenbeek. De voetweg eindigt aan de Vijverstraat vlakbij de samenkomst van de IJzenbeek met de Waalborrebeek. Deze voetweg verbond het gehucht Terlinden met de bron en watermolen op de Waalborrebeek. De weg vormde de meest directe route en volgde de rand van het plateau parallel met de beekvallei. De weg liep in een rechte lijn over de dorpsakkers.


ID: 304737 | Landschappelijk element

Voetweg naar Terlinden

Asse (Asse)
Een zijweg van de Edingsesteenweg loopt voorbij de woningen door als onverharde weg naar het zuidoosten. De voetweg loopt op het plateau van Terlinden tussen weilanden met perceelsrandbeplanting en biedt een open zicht op de landbouwpercelen rondom. Dichter bij Terlinden loopt de weg tussen uitgestrekte akkers en langs een boomgaard. De voetweg eindigt als smal pad tussen tuinpercelen en huizen door en komt uit aan de Muzeumstraat.


ID: 304739 | Landschappelijk element

Parallelweg naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)
Op de Edingsesteenweg zijn er tussen verschillende huizen doorsteekjes naar een onverharde weg die parallel loopt met de hoofdbaan. Deze voetweg volgt de perceelsgrens en loopt tussen tuinpercelen en weilanden. De weg kruist nog twee onverharde paden en komt tenslotte uit bij de Kruisborreweg die naar de gelijknamige kapel leidt. Deze voetweg vormde een alternatieve route naar de bedevaartkapel en bron. Om de drukke 'Chaussée de Ninove à Assche' te vermijden, werd gekozen voor een parallel traject over de uitgestrekte dorpsakkers.