210 resultaten


ID: 300437 | Landschappelijk geheel

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.


ID: 135228 | Landschappelijk geheel

Trimpontbos en Hayesbos

Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)
Deze ankerplaats situeert zich op in het zuiden van Brakel. De zuidelijke en westelijke grens wordt deels door de gewestgrens gevormd. De bossen liggen op de hellingen van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, waarop de bronnen van enkele beken liggen. De valleien van de bovenlopen van de Verrebeek, Dorenbosbeek en Terkleppebeek worden gekenmerkt door graslanden met KLE's, ze vormen een halfopen landschap. De steile zijvalleien van de Terkleppebeek hebben een mozaïek van kleinere bosjes, graslanden en akkerlanden. De Maandagkouter en de Wallekouter rond de Verrebeekmolen hebben een open karakter. Het Mijnwerkerspad, een voormalige spoorlijn, wordt door de houtkanten op talud in het landschap afgetekend.


ID: 135229 | Landschappelijk geheel

Steenbergbos

Everbeek (Brakel)
Het Steenbergbos ligt op de helling van één van de twaalf getuigenheuvels in de Vlaamse Ardennen. Het Trimpontbos is minder hoog gelegen als de andere bossen. De steilste hellingen komen in de buurt van de beek voor en liggen onder bos en weiden. Op de valleihelling komen duidelijke taluds voor en in de valleiwand zijn er verschillende tertiaire ontsluitingen van zand en klei. De heuvels tellen verschillende bronbossen die de talrijke beekjes zoals de Molenbeek voeden.


ID: 303014 | Landschappelijk geheel

Hayesbos en Verrebeekvallei

Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)
Het Hayesbos is gelegen op de getuigenheuvelrij die kenmerkend is voor de Vlaamse Ardennen. Het Hayesbos ligt op de noordelijke helling van het Livierenbos. De Verrebeek ontspringt in het Livierenbos. De meeste zijbeken ontspringen in de bronnen in de bosrand van het Hayesbos. De sterk meanderende bronbeek heeft een sterk verval en komt ten noorden van het Hayesbos in een gebied dat gekenmerkt wordt door graslanden rijk aan houtige beplantingen op perceelsgrenzen. De vallei van de Verrebeek is een halfopen landschap rijk aan KLE’s (kleine landschapselementen). Het open landbouwgebied Doensberg ligt ten oosten van de vallei en ten noorden het Hayesbos.


ID: 135216 | Landschappelijk geheel

Burreken en vallei van de Maarkebeek stroomopwaarts Maarke

Zegelsem (Brakel), Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Maria-Horebeke (Horebeke), Maarke-Kerkem, Schorisse (Maarkedal), Mater (Oudenaarde)
Dit gebied strekt zich over het grondgebied van de gemeenten Brakel, Horebeke en Schorisse uit. Het omvat de bronhoofden van de Maarkebeek (Krombeek) en een deel van de loop van de Maarkebeek. Het heuvelig karakter van dit gebied wordt veroorzaakt door de sterke erosiewerking van talrijke kleine waterlopen. Het bodemgebruik bestaat hoofdzakelijk uit een afwisseling van bossen en graslanden. Er zijn talrijke zichten op de omgeving.


ID: 132787 | Landschappelijk element

Knotwilgenrij

Hayestraat zonder nummer, Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De knotwilgenrij bevindt zich op de perceelsgrens van een weiland dat paalt aan de Verrebeek. De knotwilgen staat ongeveer parallel met de waterloop. De bomenrij staat op een klein taludje.


ID: 132809 | Landschappelijk element

Opgaande Marilandicapopulier

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
De opgaande oude populierenkloon staat op de perceelsgrens van enkele weilanden in de vallei van de Verrebeek. De Marilandicapopulier staat in het verlengde van een knotwilgenrij.


ID: 301387 | Landschappelijk element

Geknotte gele bindwilg

Hayestraat zonder nummer (Brakel)
De geknotte gele bindwilg staat op de grens van twee landbouwpercelen. De boom met brede knotstoel heeft een omtrek van 282 cm.


ID: 133387 | Landschappelijk element

Hakhout van hazelaar

Koningsweg zonder nummer, Willemsveld zonder nummer (Brakel)
Het hakhout van hazelaar staat op een steilrand in de vallei vande Sassegembeek, tevens een (voormalige) perceelsgrens. Op het zelfde steilrandje staat een geknotte fladderiep.


ID: 133399 | Landschappelijk element

Knothaagbeuk

Koningsweg zonder nummer (Brakel)
De geknotte haagbeuk ligt op de grens tussen bos en grasland, net in het bosperceel met populierenhooghout. De geknotte boom heeft een omtrek van meer dan 2 m.