10 resultaten


ID: 304641 | Landschappelijk element

Trambedding lijn Ver-Assebroek - Oedelem

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge)
Vlakbij het kerkhof van Ver-Assebroek loopt een half verhard fietspad dwars door de meersen en tussen de knotwilgenrijen ten noorden van het St.-Trudoledeke. De weg is aangelegd op een dam en biedt open zichten op de omliggende graslanden van de Assebroekse Meersen. De weg passeert een populierendreef en buigt vervolgens af naar het zuidoosten om aan te sluiten bij de weg Zwarte Paard naar het gehucht Vliegend Paard. In de tweede helft van de 19de eeuw werden doorheen het meersengebied twee spoorlijnen aangelegd: de tramlijn van Ver-Assebroek naar Oedelem en de treinlijn Brugge - Maldegem - Eeklo. Beide lijnen werden een paar decennia terug opgegeven en opgebroken maar de beddingen kennen nog een gebruik als recreatief pad. Deze oude tramweg vormt nu een groene verbinding tussen Ver-Assebroek en Vliegend Paard.


ID: 304638 | Landschappelijk element

Haesebrouckdam

Assebroek (Brugge)
In de Assebroekse Meersen loopt parallel met de Hoofdsloot een onverharde weg. De weg ligt op de dijk naast de sloot en wordt aangeduid als Haesebrouckdam. De weg op de dam is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken tot aan de kruising met een zijtak van de Van Praetbeek. Het vervolg van de weg loopt tussen twee sloten en wordt gemarkeerd door een rij populieren langs de ene kant en een rij knotwilgen langs de andere kant. De weg biedt open zichten op de uitgestrekte meersen en komt uiteindelijk samen met de asfaltweg Zwarte Paard die naar het gehucht Vliegend Paard leidt. Het slotennetwerk werd aangelegd in functie van de meersen en de dammen deden dienst als wegen ter ontsluiting van dit graslandcomplex.


ID: 304667 | Landschappelijk element

Spoorwegbedding lijn 58 Brugge-Maldegem-Eeklo

Assebroek (Brugge)
Door de Gemene Weiden loopt een half verhard fietspad dat is aangelegd op het voormalig tracé van de treinlijn Brugge-Maldegem-Eeklo die werd aangelegd in 1863. De spoorlijn werd een paar decennia terug opgegeven en opgebroken. De bedding kent nog een gebruik als recreatief pad. Langs het fietspad staan onder andere houtkanten met linde, meidoorn en esdoorn en elzenhakhout.


ID: 306669 | Landschappelijk element

Losweg in de Kwaadbroeken

Pollare-Dorp, Roost (Ninove)
In het gehucht Flierendries leidt een asfaltweg naar de Dender. Voorbij het laatste huis gaat de weg over in een halfverharde weg met centraal een gekasseide strook. De weg slingert naar beneden tussen weilanden met knotbomen en populierenrijen en biedt zichten op de steilrand van de Dendervallei. Bij de Dender loopt de landbouwweg parallel met de rivier om vervolgens weer omhoog te klimmen naar Pollare-Dorp. De Ijzermanbeek wordt zo tweemaal gekruist. De weg is al aanwezig op de Villaretkaart en kruist de gemeentegrens tussen Denderwindeke en Pollare. In de 19de eeuw wordt de weg aangeduid als 'Kwaedbroeck los' in Denderwindeke en als 'Damstraat' in Pollare. De weg zorgde voor de ontsluiting van de Dendermeersen in het Kwaadbroek en maakte ontginning mogelijk.


ID: 306674 | Landschappelijk element

Duinenstraat

Duinenstraat (Oostende)
Voormalige drift, een pad waarlangs het vee werd gedreven tussen het duin- en poldergebied. Teruggaand op de in de 15de eeuw versterkte Graaf Jansdijk die volgens archeologisch onderzoek werd opgericht in de 12de of de 13de eeuw.


ID: 304584 | Landschappelijk element

Parallelweg Kasteel Smissebroek

Hettingen (Oosterzele)
In het dorp van Oosterzele loopt net voor het gemeentehuis tussen twee huizen een smal verhard baantje naar het zuiden. Voorbij de bebouwing gaat de weg over in een half verharde zandweg met kiezels die de rand van het plateau volgt tussen akkers en weilanden. Van op de weg zijn er open zichten op het dorp en de parochiekerk. De weg leidt naar het parkbos bij het Kasteel van Smissenbroek en loopt hier op een wal of dijk parallel met de kasteelgracht. Voorbij het kasteeldomein sluit de weg aan op een landweg die via een scherpe bocht uitkomt aan de Geraardsbergsesteenweg. De weg maakt deel uit van de historische park- en drevenaanleg bij het kasteel.


ID: 306645 | Landschappelijk element

Bulk

Bulk (Waasmunster)
Het zuidelijk gedeelte van het in landschappelijke stijl aangelegde park bij kasteel Ortegat, gelegen aan de rand van de dorpskern van Waasmunster, wordt doorsneden door een minstens sinds de eerste helft van de 19de eeuw bestaande voetweg.


ID: 305023 | Landschappelijk element

Dijkweg bij Blaasveldbroek

Blaasveld, Willebroek (Willebroek)
Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Het betreft een relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris.


ID: 305026 | Landschappelijk element

Parallelweg naar Klein Broek

Blaasveld (Willebroek)
Het Blaasveldbroek wordt in het zuidwesten begrensd door een half verharde weg die op de grens loopt tussen het moeras en de achtertuinen van het aangrenzend woongebied. De weg passeert langs de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Veertienbunders en loopt parallel met de Fonteinstraat die naar het Kasteel Blaasveld leidt. De weg sluit aan op de dijk die het kasteeldomein en de gracht in het noordoosten begrenzen.


ID: 306197 | Landschappelijk element

Drevennetwerk Kasteel Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)
Het kasteel van Blaasveld wordt langs vier zijden begrensd door een gracht. Langs de buitenzijde van de gracht is een kleine dijk opgeworpen waar rondom een half verharde dreef is aangelegd. Het betreft dreven van opgaande lindes die aansluiten op een aantal toegangsdreven in verschillende richtingen.