Gebeurtenis

Werfbegeleiding Wellen Berlingen Bronstraat

controle van werken
ID: 1071768   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071768

Beschrijving

aangetroffen. Het ontbreken hiervan kan verklaard worden door het feit dat het merendeel van de werken in het aanwezig colluvium plaatsvond dat op deze locatie gemiddeld minimaal 1,8 m dik bleek te zijn. De moederbodem werd enkel plaatselijk op de bodem van de stuwgracht (PP13, 52,60 m TAW) en op het diepste punt van de rioleringssleuf (PP1, 52,35 m TAW) aangesneden. Nergens was in de aangesneden moederbodem een profielontwikkeling (een E- en/of B-horizont) bewaard. Dit wijst er op dat een deel van het oorspronkelijk bodemprofiel reeds weg geërodeerd is. Eventueel aanwezige archeologische sporen zullen hierdoor geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn. Daarnaast bleek de bodem op een aantal plaatsen reeds sterk verstoord te zijn. Ook bij de verwachtingszone rond de Sint-Agathakerk (verwachtingszone 2) bleek een volledig verstoorde bodem aanwezig te zijn en werden er geen sporen en vondsten aangetroffen. Hoewel slechts een deel van deze zone kon opgevolgd worden, kan over het ganse onderzoekstracé van een verstoorde bodem worden uitgegaan en dit door de vele nutsleidingen die reeds ter hoogte van het wegtracé aanwezig waren.

Bron     : Vanaenrode W., Van de Staey I. & Driesen P. 2019: Eindverslag Berlingen, Bronstraat – Werfbegeleiding van de rioleringswerken en aanleg van een stuwgracht, ARON rapport 698. Tongeren: ARON bvba.
Auteurs :  ARON, Ervynck, Anton
Datum  : 18-08-2020

Bronnen

Bron: Vanaenrode W., Van de Staey I. & Driesen P. 2019: Eindverslag Berlingen, Bronstraat - Werfbegeleiding van de rioleringswerken en aanleg van een stuwgracht, ARON rapport 698. Tongeren: ARON bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/357


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bronstraat (Wellen)
Over de lengte van de Bronstraat nr. 2 en nr. 3 (verwachtingszone 1) werden geen sporen en vondsten aangetroffen.