Gebeurtenis

Opgraving Droogdokkenpark

archeologische opgravingen
ID
1071983
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071983

Beschrijving

In het najaar van 2017 en april 2018 is een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd voor de aanleg van het Belvédère van het Park Noorderdokken te Antwerpen. De diepere uitgravingen voor het Belvédère werden opgesplitst in drie fasen: bouwkuip 1, 2 en 3. Voor de werfbegeleiding waren bouwkuip 1 en 3 relevant. Bouwkuip 2 bevond zich vrijwel volledig in de huidige Scheldeloop en hier werden dan ook geen archeologische waarden meer verwacht. Bouwkuip 3 bevond zich ter hoogte van de Scheldedijk. Het doel van de werfbegeleiding in deze zone was om een dwarsprofiel op de Scheldedijk te documenteren. Bij het startoverleg werd reeds duidelijk dat de zuidelijke helft van bouwkuip 1 volledig verstoord zou zijn. Om de damwanden langs de huidige dokken te kunnen verankeren was dit deel al tot op circa 7 m diepte afgegraven. De huidige graafwerken zouden niet zo diep gaan. Uiteindelijk is enkel het noordoostelijk deel van bouwkuip 1 archeologisch begeleid. Het westelijk deel was opgedeeld in diverse kleinere zones, afgebakend met damwanden. Ook hier was de uitgravingsdiepte gering. De begeleiding in het oostelijk deel van bouwkuip 1 had reeds aangetoond dat op dit niveau enkel verstoorde lagen aanwezig zouden zijn.

Door de omvang en complexiteit van het project was het niet gemakkelijk om de civieltechnische werken goed af te stemmen op de archeologische werfbegeleiding. Hierdoor zijn diverse zones zonder archeologische begeleiding uitgegraven. De meeste vlakken zijn echter uitgegraven onder begeleiding van de veldwerkleider. Tijdens het afgraven werd het vlak gecontroleerd op grondsporen, muurwerk en vondsten. De uitgegraven grond werd afgevoerd. In bouwkuip 1 zijn meerdere vlakken aangelegd. De onderzoekszone in bouwkuip 1 is geregistreerd als werkput 1, die van bouwkuip 3 als werkput 3. De begeleide delen van de bouwkuipen, het maaiveld en de vlakhoogtes zijn ingemeten met behulp van een Robotic Total Station (RTS). Ook muurwerk en andere sporen zijn hiermee ingemeten, evenals de positie van vondsten en grondmonsters. De sporen zijn per put genummerd, beginnend vanaf 1. Aan lagen is per put een 1000-nummer toegekend. Van het vrijgelegde muurwerk is de funderingswijze en het aantal versnijdingen vastgesteld. Hierbij is van zowel de bovenzijde, onderzijde, als van iedere versnijding een hoogtemaat bepaald. Ook zijn hoogtematen ingemeten aan het begin en aan het eind van de betreffende muur, alsmede op hoeken en/of aanhechtingen. Alle bouwkundige details zijn gefotografeerd, vastgelegd en beschreven. Grondsporen zijn gecoupeerd en getekend op schaal 1:20. In bouwkuip 1 zijn op representatieve plaatsen profielkolommen of een lengteprofiel opgeschaafd en gedocumenteerd. In het profiel zijn de antropogene lagen getroffeld voor het verzamelen van vondsten.

Auteurs: Hazen, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: Hazen P.L.M. 2019: Sporen langs de oude Scheldedijk. Een werfbegeleiding te Park Noorderdokken te Antwerpen, VEC rapport 85. Geel: Vlaams Erfgoed Centrum bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Droogdokkenpark (Antwerpen)
In de zuidelijke uitgravingszone konden een deel van een dijklichaam en beschoeiing worden gedocumenteerd. Daarnaast zijn diverse structuren langs de dijk aangetroffen, die waarschijnlijk onderdeel uitmaakten van de activiteiten bij de zaagmolen, die hier aanwezig was. Ook kon de eindfase van deze bebouwing en de herinrichting van het terrein worden gedocumenteerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Droogdokkenpark [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1071983 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.