Gebeurtenis

Opgraving Overpelt Nolimpark

archeologische opgravingen
ID
1072001
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072001

Beschrijving

De opgraving van VUhbs archeologie in het plangebied Overpelt – Nolimpark startte op woensdag 21 maart en werd afgesloten op vrijdag 6 april 2018. De te ontwikkelen zones – een oostelijke en een westelijke - maken deel uit van het grotere Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) Nolim-Noord. Het onderzoek vond aansluitend plaats op een proefsleuvenonderzoek in hetzelfde projectgebied.

Conform de specificaties in het programma van maatregelen in de archeologienota, zijn de drie vindplaatsen opgegraven. Bij de opgraving is de gebruikelijke procedure bij het aanleggen van werkputten gevolgd, waarbij machinaal het plaggendek wordt afgegraven tot op een diepte van ongeveer 20 cm boven het beoogde vlak. Het dan ontstane "tussenvlak" wordt door een archeoloog afgezocht met behulp van een metaaldetector en eventuele vondsten worden verzameld. Hierna is het uiteindelijke vlak onder begeleiding van een archeoloog aangelegd. In vindplaats 1 kon een beperkt deel niet
onderzocht worden vanwege de aanwezigheid van een elektriciteitscabine. De oppervlakte die hier niet kon aangelegd worden, is gebruikt bij enkele uitbreidingen in vindplaats 2.

In vindplaats 1 zijn plaatselijk enkele tweede vlakken aangelegd. Het gaat hier om de zone met de paalkuilen uit de late bronstijd, waarbij nog enkele sporen zijn aangetroffen. Voorts is ook een tweede vlak aangelegd in de zones waar nog een restant van een oude akkerlaag aanwezig was. Uitbreidingen zijn aangelegd in vindplaats 2 onmiddellijk ten oosten van de waterput en ten westen van de gebouwplattegrond.

Bron     : Schurmans M. 2019: Bewoning uit de Late Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen. Opgraving Overpelt-Nolimpark. Eindrapport, Zuidnederlandse Archeologische Notities 678. Amsterdam: VUhbs archeologie.
Auteurs :  VUhbs archeologie
Datum  :

Bronnen

Bron: Schurmans M. 2019: Bewoning uit de Late Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen. Opgraving Overpelt-Nolimpark. Eindrapport, Zuidnederlandse Archeologische Notities 678. Amsterdam: VUhbs archeologie.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/448


Bekijk gerelateerde waarnemingen

nolimpark (Pelt)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in het noordoostelijke deel van het plangebied vindplaats 1 onderscheiden, op basis van verschillende kuilen, waarvan er één veel aardewerk bevatte. De opgraving van de vindplaats bracht een gebouw aan het licht in het westelijke deel. Ondanks de relatief slechte conservering kon een – fragmentarische – huisplattegrond herkend worden. Verspreid over de vindplaats zijn nog enkele kuilen en paalkuilen uit de Late Prehistorie aangetroffen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Overpelt Nolimpark [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072001 (Geraadpleegd op )