Gebeurtenis

Opgraving Zomergem Dreef

archeologische opgravingen
ID
1072006
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072006

Beschrijving

Er wordt aangeraden om zo groot mogelijke oppervlaktes in een enkele beweging bloot te leggen. Op deze manier kunnen de interne relaties tussen afzonderlijke sporen zichtbaar gemaakt worden. Doch moet bij het kiezen van de oppervlakte van de werkputten gekozen worden voor een dergelijke omvang dat ze niet té groot worden en de sporen te lang onderworpen zijn aan degradatie door mogelijke regen, droogte of vorst.

De werkputten kunnen alternerend in de lengte van de advieszone aangelegd worden. In het zuiden van het projectgebied kan de grond slechts aan één kant van de werkput gestockeerd worden, waardoor deze werkput smaller zal zijn dan de noordelijke werkput. Boven- en ondergrond blijven gescheiden tijdens het afgraven, zodat deze ook in de juiste volgorde kunnen teruggebracht worden na afronding van het onderzoek. Er dient slechts één opgravingsvlak aangelegd te worden.

Het veldwerk wordt dermate georganiseerd dat er efficiënt en wetenschappelijk verantwoord wordt opgegraven. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming van kranen en grondverzet enerzijds en opgravingsploegen anderzijds. Opengelegde opgravingsvlakken mogen niet betreden worden met een kraan of ander zwaar materiaal. Er wordt dagelijks voorzien in een volledige opmeting van werkputten en sporen. Dit betekent dat een recent en aangevuld grondplan beschikbaar is. Gezien reeds voldoende profielen zijn gedocumenteerd tijdens het proefsleuvenonderzoek is de aanleg van bijkomende profielen volledig te bepalen door de veldwerkleider. Indien het noodzakelijk wordt geacht voor de juiste interpretatie van sporen of structuren, kunnen deze alsnog aangelegd en gedocumenteerd worden. Bij erfgreppels en andere lineaire structuren die de opgravingszone uitlopen, wordt een profiel aangeraden om de relatie met de bodem te kunnen bepalen.

Bron     : De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 02-09-2020

Bronnen

Bron: De Ketelaere S. 2019: Eindverslag Opgraving Zomergem, Dreef, BAAC Vlaanderen Eindverslag 1106. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/453


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dreef 116 (Lievegem)
De opvallendste structuur was een grafcirkel. Deze kon jammer genoeg niet gedateerd worden, maar aangezien ze oversneden werd door een Romeinse kuil weten we wel dat de grafcirkel in die periode niet meer aanwezig was. Verder werden er verschillende bijgebouwen aangetroffen. Door het ontbreken van dateerbaar materiaal binnen de structuren kon slechts één bijgebouw gedateerd worden door middel van een 14C-datering.