Gebeurtenis

Nazareth Eke Kouter

materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID: 1072019   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072019

Beschrijving

De gegevens opgesteld in de bureaustudie toonden aan dat het projectgebied een vrij hoge archeologische verwachting had. Het vooronderzoek wees uit dat een site aanwezig is uit de late ijzertijd of Romeinse periode in de zuidelijke helft van het plangebied. De advieszone voor verder onderzoek omvatte een oppervlakte van ca. 2150m², ongeveer een zone van 50 bij 40m. De opgravingszone werd omwille van praktische redenen (grondverzet) ingedeeld in drie werkputten. Indien een structuur aangesneden werd, werd deze in één werkput in zijn totaliteit blootgelegd.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologisch niveau, meer bepaald de C-horizont, die zich op een diepte van ca. 45 tot 75cm. De C-horizont bevond zich meteen onder de teelaarde, aan de zuidelijk zijde was plaatselijk nog een restant van de B-horizont aanwezig. In het zuidelijke deel was ook een ophogingspakket aanwezig.

Bron     : Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 02-09-2020

Bronnen

Bron: Acke B., Bracke M., Van Quaethem K., Fonteyn P., Hagen J. & Wyns G. 2019: Eindverslag Eke Kouter. Verslag van Resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/485


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kouter (Nazareth)
Tijdens de opgravingen werd vermoedelijk slechts een deel van een woonerf, dat zich mogelijk nog verder naar het oosten uitstrekt, aangesneden. Op basis van het vondstmateriaal en de 14C-dateringen op een wandpaal van het hoofdgebouw en een paalkuil van een spieker kunnen de aangetroffen structuren gedateerd worden in de vroege ijzertijd. Naast een gracht en greppel uit de volle middeleeuwen, werden een T-vormige grachtstructuur uit de nieuwe tijd en twee loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog aangesneden.