Gebeurtenis

Opgraving Sint-Niklaas Gentse Baan

archeologische opgravingen
ID
1072037
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072037

Beschrijving

De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 9168,12 m². Op basis van het vooronderzoek werd besloten dat een zone van 2813,63 m² vlakdekkend onderzocht moest worden.

Tijdens het onderzoek diende enigszins te worden afgeweken van de voorziene opgravingstrategie omwille van praktische redenen. De oostelijke grens van het geplande projectgebied werd immers ingenomen door bomen die behouden dienden te blijven. Ter compensatie hiervan is er een uitbreiding gemaakt ter hoogte van een sporenconcentratie in het westelijke deel van het projectgebied. Uit eindelijk werd een gebied van 2256,72 m² opengelegd.

Gezien de beperkte oppervlakte, de configuratie van het projectgebied en de mogelijkheid om de grond lokaal te stockeren, was het mogelijk om het gehele onderzoeksgebied in één keer vlakdekkend open te leggen, waardoor onmiddellijk een duidelijk overzicht werd verkregen van de aanwezige sporen en de opgraving wetenschappelijk verantwoord uitgevoerd kon worden.

Er werd één putwandprofielput aangelegd, waarbij dieper werd gegaan dan het archeologische vlak, teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Dit putwandprofiel werd opgeschoond en geregistreerd door middel van foto’s en tekeningen van de verschillende horizonten en/of lagen. Tijdens het onderzoek werden alle vondsten die relevant waren voor de mogelijke datering van de sporen/structuren/site ingezameld. Een uitzondering hierop gebeurde bij antropogene sporen die duidelijk een recente herkomst hadden.

 


Tijdens het onderzoek werden geen zaken aangetroffen die in aanmerking kwamen voor mogelijk
natuurwetenschappelijk onderzoek.

Voor de beschrijving van het putwandprofiel en de sporen werd een databank opgemaakt. Hierin werden ook de vondstenlijst, tekeningenlijst en fotolijst opgesteld.

Bron     : Van Neste T. & De Puydt M. 2019: Eindverslag Sint-Niklaas – Gentse Baan 2017. Opgraving, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 132. Sint-Niklaas: Erfpunt – team Onderzoek.
Auteurs :  Erfpunt
Datum  : 03-09-2020

Bronnen

Bron: Van Neste T. & De Puydt M. 2019: Eindverslag Sint-Niklaas – Gentse Baan 2017. Opgraving, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 132. Sint-Niklaas: Erfpunt – team Onderzoek.
Type: literatuur
Datum: 2019
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/559


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Gentse Baan (Sint-Niklaas)
Bij dit onderzoek werden er in totaal 108 archeologisch relevante sporen aangetroffen; 107 paalkuilen en één greppel. Bepaalde sporen konden aan de hand van het aangetroffen handgevormd aardewerk gedateerd worden in de (late) ijzertijd.