Gebeurtenis

Opgraving Aalst Kattestraat

archeologische opgravingen
ID
1072104
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072104

Beschrijving

In eerste instantie werd het muurwerk van de geregistreerde centrale kelder onder begeleiding uitgebroken en de nodige registraties uitgevoerd. Vervolgens werd binnen de contouren van de geplande kelderverdieping een eerste archeologische vlak aangelegd en de aangetroffen sporen geregistreerd. Slechts in het uiterst oostelijke gedeelte van de werkput bleven enkele relevante sporen bewaard. Het overige deel bleek diepgaand verstoord als gevolg van de recente bebouwing. Na registratie en evalueren van de aangetroffen sporen werd de aanleg van de toekomstige bouwput verder archeologische begeleid. Hierbij werden geen archeologische sporen meer aangetroffen.

 

Bron     : Pype P., Coenaerts J., Van denhaute T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DENHAUTE T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/647


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kattestraat 61 (Aalst)
De oudste sporen wijzen op agrarische landbouwactiviteiten, op het ogenblik dat dit areaal zich nog buiten de eigenlijke (eerste) stadsomwalling bevond (voor de eerste helft 13de eeuw). In een daaropvolgende fase lijkt het erop dat er gedeelten genivelleerd werden in functie van bouwrijp maken van terreinen in het licht van de verdere stadsuitbreiding. De aanwezigheid van een extractiekuil doorheen de cultuurlaag wijst duidelijk in de richting van het ontginnen van grondstof in de vorm van zand/leem voor de productie van leemmengsels ten behoeve van de bouw en afwerking van vakwerkbouw, maar ook eventueel voor de bouw van veldovens.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Aalst Kattestraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072104 (Geraadpleegd op )