Gebeurtenis

Opgraving Gent Oostakker Wittewalle

archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1072136
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072136

Beschrijving

De advieszone voor verder onderzoek omvatte het westelijk deel van het plangebied met een oppervlakte van ca. 2750m². In deze zone werden tijdens het proefsleuvenonderzoek meerdere sporen uit de late middeleeuwen aangetroffen die mogelijk deel uitmaakten van een structuur. Gezien de geplande werken is geen in situ behoud mogelijk en werd in deze zone een opgraving geadviseerd.

Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologisch niveau, meer bepaald de C-horizont. Deze bevond zich op 60 tot 70cm diepte onder het huidige maaiveldniveau. Langs de noordelijke, westelijke en zuidelijke zijde van de opgravingszone werd een kleine bufferstrook van ca. 1 tot 2m gehouden omwille van aanpalende eigendommen en een watervoerende beek. Langs de oostelijke zijde was dit niet nodig gezien het projectgebied in deze richting verderloopt.

Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Oostakker Wittewalle. Eindverslag. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P., WYNS G. 2019: Oostakker Wittewalle. Eindverslag. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/658


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wittewalle (Gent)
In de opgravingszone werden sporen aangetroffen die op basis van het teruggevonden vondstmateriaal kunnen gedateerd worden in de late en post middeleeuwen. Enkele kuilen/paalsporen, een afvalrijke waterkuil, een afvalkuil en een ondiepe poel kunnen in de late middeleeuwen gedateerd worden. Enkele van de kuilen/paalsporen vormen een mogelijke structuur die eerder een functie als bijgebouw gekend heeft. Hoewel deze sporen wel duiden op een vorm van bewoning in de onmiddellijke omgeving waren er geen effectieve bewoningsporen aanwezig op het terrein. De kern van bewoning bevindt zich vermoedelijk ten westen of ten noorden van het plangebied.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Gent Oostakker Wittewalle [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072136 (Geraadpleegd op )