Gebeurtenis

Vooronderzoek Mekensweg

bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, proefputten i.f.v. steentijdartefactensites, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072166
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072166

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd een NNO-ZZW raai met drie boringen uitgezet met een edelmanboor van 7 cm diameter en een guts met van 3 cm diameter. Tijdens het daarop volgende verkennend archeologisch booronderzoek werd geboord met een boordiameter van 12 cm en er werd gewerkt in een verspringend driehoeksgrid  van 5X6 m zodat een totaal van 111 boringen zijn verdeeld over het plangebied. De stalen zijn telkens verzameld in plastic emmers voorzien van een identificatielabel en uitgezeefd.   Er werden bij het archeologische booronderzoek vijf boringen geïdentificeerd die een steentijd artefact of een mogelijk artefact opleverden. Op deze locaties werden (vierkante) proefputten van 1 m2 onderzocht. Van elke proefput die bij de monstername werd gegraven werd een van de wanden geregistreerd als profielwand.

In totaal werden vijf proefsleuven aangelegd binnen een onderzoeksgebied van ca. 2380 m² groot. Door het ontbreken van sporenconcentraties en de reeds toereikende dekkingsgraad, werden geen kijkvensters aangelegd. De aangelegde proefsleuven bereikten samen een totale oppervlakte van 289m². In totaal werd er dus 12,3 % van het totale terrein onderzocht. Tijdens dit onderzoek zijn twee bodemkundige profielen aangelegd. Er zijn geen vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname.

Auteurs: Ryssaert, Caroline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Bronnen

Bron: VERMEULEN B., et al. 2019: Windturbine 7: Eeklo-Noord extensie Eeklo. Archeologisch Vooronderzoek in het kader van wetenschappelijke vraagstelling. Archeologierapport & Eindverslag, RAAP België - Rapport 345. Eke: RAAP België bvba.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mekensweg (Eeklo)
Om te onderzoeken of er steentijdsites aanwezig waren ter hoogte van de vijf positief geteste boringen werden proefputten gegraven. Daarna werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Mekensweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072166 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.