Gebeurtenis

Vooronderzoek Erpe-Mere Oudenaardsesteenweg 258

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072225   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072225

Beschrijving

Er werden 12 werkputten (9 proefsleuven en 3 kijkvensters) aangelegd. In het oosten van het terrein lagen de proefsleuven parallel aan elkaar, hadden ze een breedte van 2 m en werden de sleuven machinaal aangelegd. Werkputten 3, 4 en 5 moesten ingekort worden door de aanwezigheid van enkele bergen grond en een zone waar er reeds een diepe put gegraven was. Op het westelijke deel van het terrein konden vier proefsleuven niet aangelegd worden door de aanwezigheid van enkele bergen grind. Deze proefsleuven werden enigszins gecompenseerd door een 3 m brede sleuf met een noord-zuid oriëntatie (werkput 11). In het zuiden van het terrein werd getracht een proefsleuf te graven met een zuidwest-noordoost oriëntatie om de bewaringstoestand van de bodem onder de afgebroken bebouwing vast te stellen. Deze sleuf werd echter niet volledig aangelegd door de instabiliteit van de bodem en de instroom van water. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 46 en 415 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 22,84 en 26,53 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein afhelt naar het zuiden toe. In totaal werden er 28 sporen geregistreerd.

De diepte van het bovenste niveau waarop sporen of vondstenconcentraties aanwezig zijn, werd door de veldwerkleider bepaald op basis van de vraagstelling en onderzoeksdoelen uit de melding. De inplanting van kijkvensters werd bepaald tijdens het veldwerk, bijvoorbeeld in functie van nader onderzoek van aangetroffen archeologische sporen of van zones die ‘leeg’ leken.

Bron     : Hellinx A., Gyesbreghs D. en Reyns N. 2020: Nota Erpe-Mere – Oudenaardsesteenweg 258: Verslag van Resultaten, Rapporten All-Archeo bvba 1031. Bornem: All-Archeo bvba.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 14-09-2020

Bronnen

Bron: HELLINX A., GYESBREGHS D., REYNS N. 2020: Nota Erpe-Mere – Oudenaardsesteenweg 258: Verslag van Resultaten, Rapporten All-Archeo bvba 1031. Bornem: All-Archeo bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15268


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oudenaardsesteenweg 258 (Erpe-Mere)
In het verkennend archeologisch booronderzoek werd een antropogeen bewerkte silex aangetroffen. De uitvoering van een waarderend archeologisch booronderzoek en een proefput in deze zone leverden geen bijkomende silexvondsten op. Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein voornamelijk archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd, met de nadruk op de nieuwste tijd.