Gebeurtenis

Vooronderzoek Keerbergen Putsebaan Sportvelden

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072313
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072313

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek vond plaats op 9 april 2020. Door interne communicatiefouten bij de opdrachtgever bleek bij aankomst op de site dat de bovenste laag reeds volledig afgegraven was over het hele te onderzoeken terrein. De B- en C-horizonten waren zelfs plaatselijk zichtbaar in het nieuwe vlak. Dit had vermeden kunnen worden als de afgraving onder archeologische begeleiding was gebeurd, aangezien de erkende archeoloog op het moment dat de overgang van de Anaar de B-horizont aan het licht kwam, de beslissing zou hebben genomen om niet dieper af te graven.
Daarenboven waren de bovenste 5 tot 10 cm onder het nieuwe vlak plaatselijk zwaar verstoord omdat de rupsbandenkraan er verschillende keren was over gereden; er is zelfs “genivelleerd” door de grond met de bak voor zich uit te schuiven.

Twee profielputten werden gezet om de bodemopbouw te registeren. Dat onthulde dat de bodemopbouw boven de C-horizont volledig is verdwenen, of dat er nog maar sprake is van een klein restant van de B-horizont. 

Het verkennend archeologisch booronderzoek vond toch plaats. Door de zware verstoringen zijn er verschillende boringen waarbij de A-horizont niet
meer aanwezig was of duidelijk verstoord was. Van de 32 uitgevoerde boringen zijn er slechts 13 die een A-B-C-profiel vertoonden. Deze boringen bevinden zich voornamelijk in het westelijke deel van het projectgebied. 

Nadien werden 4 proefsleuven uitgezet. Er kwamen alleen recente sporen aan het licht.

 

Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Bronnen

Bron: Heirbaut E.N.A. & De Puydt M. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek aan de Putsebaan 103 te Keerbergen. Deel I, LAReS-rapport 307, Halle-Zoersel
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Putsebaan (Keerbergen)
Naast de sporthal werd een hockeyveld (her)aangelegd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Keerbergen Putsebaan Sportvelden [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072313 (Geraadpleegd op )