Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Jacobsveldweg 12

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072346
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072346

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek vond plaats naar aanleiding van de uitbreiding van een industriegebouw en inrichtingswerken op het bewuste perceel. Het bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Voor het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Om het terrein te evalueren werden 7 boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. Binnen het onderzoeksgebied is weinig variatie in de bodemopbouw vast te stellen. Alle boringen behoorden tot slechts één typeprofiel nl. een A-C-horizont onder een beploegd akkerdek van 20 tot 55 cm dik. De C-horizont vangt aan op een diepte van 50 tot 80 cm onder het maaiveld. Boringen 2 en 3 stuitten door de hoge grondwaterstand, waardoor er geen volledig typeprofiel kon worden vastgesteld. Een boring gesitueerd in het noordwesten kon niet uitgevoerd worden door obstakels op het terrein. Er werden geen antropogene sporen of vondsten vastgesteld. De vastgestelde bodemopbouw biedt geen potentieel voor de aanwezigheid van een steentijdsite maar wel voor de aanwezigheid van sporen uit jongere perioden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 11 parallelle N-Z georiënteerde proefsleuven van 2 m breed en 2 kijkvensters aangelegd. Hierbij werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1518 m². Dit is 16,42 % van de te onderzoeken zone. Er werden 11 bodemprofielen geregistreerd die de vaststellingen van het booronderzoek bevestigden. In profiel 11 was tevens duidelijk dat dat deel van het projectgebied opgehoogd was. 

Bron     : REUSENS R., GYESBREGHS D. & REYNS N. 2020: Nota Wommelgem-Jacobsveldweg 12, Rapporten All-Archeo bvba 990, Bornem.
Auteurs :  Reyns, Natasja
Datum  :

Bronnen

Bron: REUSENS R., GYESBREGHS D. & REYNS N. 2020: Nota Wommelgem-Jacobsveldweg 12, Rapporten All-Archeo bvba 990, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jacobsveldweg 12 (Wommelgem)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een industriegebouw en inrichtingswerken werd een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden enkel antropogene grachten en greppels alsook 1 paal- of spitspoor uit de nieuwe of nieuwste tijd vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Jacobsveldweg 12 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072346 (Geraadpleegd op )