Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Koepoortstraat 25

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072440
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072440

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. In een eerste fase van het landschappelijk booronderzoek werden 14 boringen uitgevoerd verspreid over het terrein in een verspringend driehoeksgrid (edelman boor van 7cm). De bodem bestaat er uit een plaggendek van 50 tot 100 cm gevolgd door een A/C profiel en is gekenmerkt als een droge tot matig droge lemige zandbodem. In het noordelijke deel van het terrein is een zandige opduiking vastgesteld waarvan het microreliëf in het verleden duidelijker geprononceerd moet geweest zijn. De afwezigheid van een begraven bodem maakte de kans op het bestaan van een steentijdsite onwaarschijnlijk. De tweede fase van het onderzoek bestond dan ook uit een proefsleuvenonderzoek. Er werd gewerkt met parallelle en continue proefsleuven. De sleuven waren 2 meter breed en noordwest georiënteerd parallel aan de Koepoortstraat. Ter hoogte van de uit historische kaarten gekende site met walgracht werden twee sleuven loodrecht op de gracht uitgegraven. Verder werd nog een kijkvenster aangelegd in de noordelijke zone. De onderzochte oppervlakte beslaat 1966 m2, waarvan 1910,50 m2 proefsleuven en 55,50 m2 kijkvensters. Er werd ten opzichte van de te onderzoeken oppervlakte (16.329 m2) een dekkingsgraad van 12% bereikt, verdeeld in 11,7% proefsleuven en 0,3% kijkvensters. Verspreid over het onderzoeksterrein werden 10 profielkolommen geregistreerd. Deze bevestigden de waarnemingen van het booronderzoek. In de noordwestelijke zone werd een Bw verweringshorizont vastgesteld terwijl in de zuidwestelijke zone een Bs horizont en sporadische sporen van een A en E  podzolhorizont werden geregistreerd. In het zuidoosten van het terrein (tot recent bebouwd) was de bodem erg verstoord en was een puinhoudende bouwvoor aanwezig. 

Bron     : DE BEENHOUWER J., ARCKENS M & GEELEN N. 2020: Nota Meerhout Koepoortstraat 25. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 56, Wijnegem.
Auteurs :  De Beenhouwer, Jan
Datum  :

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., ARCKENS M & GEELEN N. 2020: Nota Meerhout Koepoortstraat 25. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 56, Wijnegem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Koepoortstraat 25 (Meerhout)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek bracht sporen van een urnenveld en een mogelijke nederzetting uit de metaaltijden aan het licht alsook van bewoning uit de late middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd. Een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving is dan ook aanbevolen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Koepoortstraat 25 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072440 (Geraadpleegd op )