Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Eugeen Dierickxlaan 15

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072452
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072452

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied na het slopen van de bestaande woning en het omhakken van enkele bomen onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. In het tuingedeelte moest de zone met te behouden bomen gevrijwaard blijven. Er werden in totaal 6 sleuven uitgegraven verspreid over de onderzoekbare zone 289m² (13,2%). Bijkomende kijkvensters bleken gezien de verstoringsgraad en de dekkingsgraad niet noodzakelijk. In totaal werden 3 putwandprofielen geregistreerd. In de bodemopbouw verscheen onder een humeuze toplaag een grijzige Ap-horizont waaronder zich de C-horizont aftekende op een diepte van 50 tot 65cm onder het huidige maaiveld. Eén van de profielen situeerde zich in de zone van het gesloopte gebouw en vertoonde een sterk verstoord bodemprofiel tot minstens 1m onder het huidige maaiveld. In het vlak werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Wel konden een groot aantal recente verstoringen opgemeten worden te linken aan de voormalige bewoning en tuin. 

Bron     : ACKE B., BRACKE M. & FNTEYN P. 2020: Nota Schilde Eugeen Dierckxlaan 15. Verslag van de Resultaten, 2020-054, Moerbeke.
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. 2020: Nota Schilde Eugeen Dierckxlaan 15. Verslag van de Resultaten, 2020-054, Moerbeke.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eugeen Dierckxlaan 15 (Schilde)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Eugeen Dierickxlaan 15 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072452 (Geraadpleegd op )