Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Turnhoutsebaan Oostmalle

sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek
ID
1072454
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072454

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de nieuwbouw van appartementen, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Eerst werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd waarbij verspreid over het terrein 5 boorpunten werden uitgezet (Edelman 7cm). De profielen werden geregistreerd en er zijn geen vondsten aangetroffen. Terwijl boringen 3 tot 5 een AC-bodemprofiel toonden, gaven boringen 1 en 2 echter indicaties voor het bestaan van een podzolbodem wat potentieel bood voor het bestaan van een steentijdsite. Rond deze boringen werden 6 verkennende boringen uitgevoerd (Edelman 12cm). Het sediment werd beschreven en uitgezeefd op een maaswijdte van 1,91mm. 1 boring bleek verstoord, de overige 5 boringen toonden een (deels) bewaarde B-horizont. Geen van de monsters leverde artefacten of indicatoren op van menselijke aanwezigheid. In een laatste fase vond een proefsleuvenonderzoek plaats. In totaal werd van het plangebied 603m² onderzocht door middel van 5 proefsleuven. Op een terrein van ca. 4716m² betreft het dus een dekking van 12,78% van het totaal. Eén referentieprofiel werd beschreven: onder de 60 cm-dikke homogene A-horizont (plaggenbodem) bevond zich de geelbruin zandige C-horizont. In het vlak was hier en daar in het oosten van het projectgebied nog (een rest van) een B-horizont waar te nemen. Het terrein bleek verder danig verstoord te zijn. 

Bron     : DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Oostmalle -Turnhoutsebaan: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0412, Beerse.
Auteurs :  Doucet, Alexander
Datum  :

Bronnen

Bron: DOUCET A., VERRIJCKT J. 2020: Nota Oostmalle -Turnhoutsebaan: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0412, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Turnhoutsebaan (Malle)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Deze onderzoeksstappen kenden een negatief resultaat.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Turnhoutsebaan Oostmalle [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072454 (Geraadpleegd op )