Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Laarstraat Nederokkerzeel

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek
ID
1072501
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072501

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Een landschappelijk booronderzoek moest het potentieel op de aan- of afwezigheid van een steentijdsite bevestigen. Voor dit booronderzoek werden verspreid over het terrein 5 manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor (7cm) in een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. Binnen het onderzoeksgebied is nauwelijks enige variatie in de bodemopbouw vast te stellen. De vastgestelde bodemprofielen behoren allemaal tot hetzelfde typeprofiel. Het typeprofiel vangt aan met een bruingrijze ploeglaag (Ap horizont) van 40 à 50 cm dik. Daaronder vangt een Bwt horizont aan die bestaat uit leemafzettingen. Tussen 70 en 90 cm is een overgangslaag van de B naar de C horizont op te merken. Vanaf deze diepte komen keien voor. Op een diepte van ca. 90 cm onder het maaiveld vangt de C horizont aan. De bewaring van de Bwt-horizont was niet optimaal zodat de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite als minimaal moet beschouwd worden. Een jongere sporensite was daarentegen wel te verwachten. Daarom volgde onmiddellijk een proefsleuvenonderzoek. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en werden machinaal aangelegd. Er werden 6 werkputten (4 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 58 en 80 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 25,33 en 26,26 m TAW. De onderzochte oppervlakte van de 4 sleuven bedraagt 321 m². Dit is 10,56 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 93 m². Dit is 3,06 % van de te onderzoeken zone. Er werden vier bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen. Ter hoogte van het onderzoeksgebied bevindt zich bovenaan een 30 cm dikke lichtgrijze ploeglaag (Ap horizont). Onder de ploeglaag werd een bruinrode verweerde Bwt horizont met lutuminspoeling van ca 30 tot 45 cm dik vastgesteld. Deze bevindt zich boven de C-horizont. De C1 horizont bestaat uit zandleem en is onderdeel van het leemdek. Onder dit leemdek vangt het tertiaire zand aan (C2 horizont). 

Bron     : REYNS N. & BRUGGEMAN J. 2020: Nota Nederokkerzeel (Kampenhout - Laarstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1068, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: REYNS N. & BRUGGEMAN J. 2020: Nota Nederokkerzeel (Kampenhout - Laarstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1068, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Laarstraat (Kampenhout)
Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd het projectgebied aan een archeologisch vooronderzoek onderworpen. Om de aanwezigheid van een steentijdsite al dan niet te kunnen uitsluiten werd in een eerste fase een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Het potentieel op de aanwezigheid van een steentijdsite leek minimaal zodat meteen overgegaan werd tot een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden meerdere paalsporen, kuilen en greppels waargenomen. De meeste sporen lijken Romeins. De overige zijn eerder te plaatsen in de nieuwe of nieuwste tijd. Een vlakdekkende opgraving is dus aangewezen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Laarstraat Nederokkerzeel [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072501 (Geraadpleegd op )