Gebeurtenis

Werfbegeleiding Herk-de-Stad Trompetweg

archeologische opgravingen
ID
1072504
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072504

Beschrijving

De opgraving of werfbegeleiding werd uitgevoerd op 17 oktober 2018 door ARON bvba. De westrand van het terrein werd op 16 juni 2018 bij bouwwerken op de kloostersite afgegraven tot op ca. 40-50 cm onder het maaiveld. Bij deze ingreep werd over nagenoeg de hele lengte van het toekomstige gebouw verstoring aangesneden. Enkel in de noordhelft werd de bovenzijde van S1 aangesneden. Tijdens de werfbegeleiding werd gestart met het vlakdekkend opgraven van de zuidhelft van het onderzoeksgebied. Het vlak werd aangelegd en opgeschoond tot op de maximale diepte van de toekomstige wegkoffer (ca. 60-70 cm onder het maaiveld). Over de gehele lengte van deze werkput bestond dit vlak uit een recente ophogingslaag. Gezien de instabiele ondergrond was het niet mogelijk om voorafgaand aan de werken over het hele tracé op te graven tot op de maximale verstoringsdiepte van de riolering. Om toch voldoende inzicht in de ondergrond te verwerven werden in de werkput drie profielputten aangelegd in het rioleringstracé. Op deze wijze kon de stratigrafische opbouw binnen het tracé tot op een diepte van ca. 2 tot 2,5 m geregistreerd worden.Over de noordhelft van het terrein was het vlakdekkend opgraven van de werkput niet mogelijk voorafgaand aan de werken gezien deze in gebruik was als werfzone en toegangsweg van het werfverkeer. Gezien over de zuidhelft van het tracé er enkel sprake was van recente ophogingslagen binnen de geplande wegkoffer werd geopteerd om één proefput uit te voeren ter controle van de bodemopbouw in het noorden van het terrein. Hiermee werd afgeweken van het Programma van Maatregelen omwille van de veiligheid binnen de werfzone. Het aangelegde vlak werd integraal manueel opgeschoond en digitaal ingetekend. Van de opgravingsvlakken werden aansluitende overzichtsfoto’s gemaakt. De profielputten werden aangelegd op een diepte tussen 28 en 27,7 m TAW (tussen 2,4 en 1,4 m onder het maaiveld). PP 3 werd over de gehele breedte van het tracé aangelegd om een dwarsprofiel van de aangetroffen holle weg (zie beneden) te bekomen. De profielen werden opgeschoond, gefotografeerd en manueel getekend. De opmetingen gebeurden digitaal conform CGP 15.2. Er kwamen gedurende het onderzoek vier sporen aan het licht die allen te relateren waren aan een holle weg die voorafging aan de huidige Trompetweg. Gezien in het vlak enkel recente ophoging aanwezig was werden deze sporen enkel in profiel (PP3) geregistreerd. Op deze wijze kon voldoende informatie over de afmetingen en aard van de vulling bekomen worden. Alle archeologische sporen werden conform CGP 15.4 manueel opgeschoond, opgemeten, ingetekend, gefotografeerd (voorzien van spoornummer, noordpijl en schaalaanduiding), beschreven (aard van het spoor, beschrijving van de vulling en de aflijning, textuur,...) en genummerd. Het spoor werd in profiel doorzocht op vondstmateriaal om een datering aan de vulling toe te kunnen wijzen. Gezien de aard van de context werden er geen staalnames uitgevoerd. De vondsten werden geregistreerd conform CGP 14.8. Tijdens de begeleiding werd een metaaldetector ingezet door de archeologen. Er werd een metaaldetector gebruikt die het volledige spectrum aan archeologische metalen kan detecteren.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: HOEBRECKX M. & P. DRIESEN 2020: Eindverslag Herk-De-Stad, Trompetweg. Werfbegeleiding bij de aanleg van riolering en wegenis.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Trompetweg (Herk-de-Stad)
Bij de werfbegeleiding werd onder de huidige Trompetweg een ouder tracé aangetroffen in de vorm van een holle weg, die waarschijnlijk gefunctioneerd heeft als veldweg. Op basis van de cartografie kan afgeleid worden dat de holle weg opgevuld en deels verhard werd in het begin van de 20e eeuw. De werfbegeleiding heeft een beter inzicht gegeven in de ontwikkeling van de Trompetweg, maar bracht geen verdere kenniswinst bij.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Herk-de-Stad Trompetweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072504 (Geraadpleegd op )