Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Vaalmoer 9

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072507
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072507

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 4 proefsleuven met een ZW-NO oriëntatie uitgegraven alsook 2 NW-ZO en 1 korte NO-ZW georiënteerde sleuven in het noordelijke deel van het projectgebied. De sleuven waren 2,5m breed. Er werd ook 1 kijkvenster aangelegd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een oppervlakte van 2.294 m² onderzocht middels proefsleuven en 56 m² middels kijkvensters. Er werden 9 bodemprofielen opgeschoond. Hierbij zijn vijf verschillende bodemtypen gekarteerd. Het noordelijke deel wordt gekenmerkt door een matig droge zandgrond met duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont (Sdg) en een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer- en/of humus- B-horizont (Zcg). Het centrale deel wordt gekenmerkt door een matig natte zandgrond met duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont waarbij de sedimenten lichter of zwaarder worden met de diepte (Zdgy). Het zuidelijke deel wordt gekenmerkt door een natte zandgrond met duidelijke humus- en/of ijzer- B-horizont waarbij de sedimenten lichter of zwaarder worden met de diepte (Zegy). De bodemopbouw betreft een A/C-profiel. Slechts enkele boringen vertoonden nog sporen van een bodemvorming met een B- of B/C-horizont. De plaggenbodem die in de boorprofielen herkend werd, werd bij het proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. Eerder is duidelijk geworden dat de bodem hier over het hele terrein is afgegraven tot op/in de C-horizont waarna er een pakket is aangebracht. Nergens op het terrein nog sprake van een intacte bodemopbouw. 

Bron     : HEIRBAUT E., BECKERS C. & MONDEN A. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek aan de Vaalmoer te Meer Deel I., LAReS-rapport 357, Zandhoven.
Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E., BECKERS C. & MONDEN A. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek aan de Vaalmoer te Meer Deel I., LAReS-rapport 357, Zandhoven.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vaalmoer 9 (Hoogstraten)
Naar aanleiding van geplande bouw- en inrichtingswerken voor landbouwvoering werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek kwamen geen relevante archeologische indicatoren tevoorschijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Vaalmoer 9 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072507 (Geraadpleegd op )