Gebeurtenis

Vooronderzoek Willebringsestraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID: 1072544   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072544

Beschrijving

Op basis van het bureauonderzoek werden 25 boringen uitgezet in het projectgebied. Uit de bureaustudie en het aansluitend landschappelijk bodemonderzoek blijkt potentieel tot kennisvermeerdering binnen nagenoeg het hele projectgebied [10 828 m2,].

Het proefsleuvenonderzoek gebeurde door middel van één doorlopende ca. 2m brede sleuf, tussen ca. 2 m -4m parallel aan de straat. Daarbij werd een werkwijze gehanteerd waarbij teelaarde en onderliggende grond strikt gescheiden werden, door de teelaarde over 4m breed (2-6m parallel aan de straat) af te graven en de onderliggende grond van de aangelegde sleuf (2-4m parallel aan de straat) te stockeren op de zuidelijke helft (4-6m parallel aan de straat) van de met teelaarde verwijderde zone.

Auteurs :  GATE
Datum  : 23-10-2020

Bronnen

Bron: CRUZ F., VERGAUWE R., NOENS G., ROZEK J. & LALOO P. 2020: Ruilverkaveling Willebringen Fietspaden: C2 AQUAFINPROJECT 22.789A, Bredene
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Willebringsestraat (Boutersem)
In het kader van een grote ruilverkaveling plannen VLM en Aquafin ter hoogte van de deelzone langs de Willebringsestraat te Boutersem, Vlaams-Brabant de aanleg van een nieuwe riolering en fietspad. Archeologisch vooronderzoek onthulde in het zuidwesten van de onderzochte zone enkele ongedateerde greppels en kuilen aan het licht. De omvang en bewaring ervan lijkt evenwel te beperkt om verder archeologisch onderzoek naar deze sporen te adviseren. Daarnaast werden ook meerdere fragmenten van een wegtracé gedetecteerd. Dit tracé bestaat uit een onverharde fase van een pad dat reeds aanwezig was op het einde van de 18de eeuw. In de loop van de 19e eeuw werd dit pad vermoedelijk verhard met kasseien. Rond het midden van de 20stee eeuw werd de kasseiweg vermoedelijk ontmanteld en werd enkele meters ten noorden ervan een nieuwe baan, de huidige Willebringsestraat aangelegd met een rechtgetrokken tracé. Dit oud wegtracé kon voldoende onderzocht worden tijdens het vooronderzoek waardoor ook hiernaar geen verder archeologisch onderzoek aan de orde is.