Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ploegsebaan

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
ID
1072582
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072582

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor werken met ingreep in de bodem, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Het terrein situeerde zich binnen het Kamp van Brasschaat zodat in een eerste fase een systematische metaaldetectiekartering werd georganiseerd. Met het oog op een consistente bemonstering van het terrein werden parallelle prospectielijnen met een tussenafstand van 10 m uitgezet. Vervolgens werd elke prospectielijn over de gehele lengte met de metaaldetector afgelopen. Elke prospectielijn werd tweemaal gescreend op metalen: hetzij achtereenvolgens door twee verschillende personen, hetzij achtereenvolgens door eenzelfde persoon.

Het mogelijke potentieel op de aanwezigheid van een oudere sporensite leidde tot de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek. Er werden 18 werkputten (15 parallelle proefsleuven van 2,5m breed en 3 kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 29 en 82 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 17,91 en 18,61 m TAW. In totaal werden er 105 sporen geregistreerd. De proefsleuven omvatten een oppervlakte van 1468 m². Dit is 10,22 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 1,9 m². Dit is 1,9 % van de te onderzoeken zone. Tijdens het uitgraven van de proefsleuven werd de sleuf onderzocht met de metaaldetector. Er werden 15 bodemprofielen
geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele onderlinge verschillen. Ze kunnen onderverdeeld worden in drie typeprofielen: een Aap-Aa-Bs-BC-C-horizont; een Aap-A/C-C-horizont en een Apb-C-horizont waarbij meerdere opgebrachten lagen zijn vastgesteld.  

Bron     : VAN BUGGENHOUT J. & COREMANS L. 2020: Nota Brasschaat - Ploegsebaan, Rapporten All-Archeo bvba 629, Bornem.
Auteurs :  Coremans, Liesbeth
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN BUGGENHOUT J. & COREMANS L. 2020: Nota Brasschaat - Ploegsebaan, Rapporten All-Archeo bvba 629, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ploegsebaan (Brasschaat)
Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor werken met ingreep in de bodem werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Vermits het terrein gelegen was binnen het Kamp van Brasschaat, werd in een eerste fase een metaaldetectiekartering uitgevoerd. De resultaten ervaren waren niet te relateren aan de aanwezigheid van het militaire kamp dus werd meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek vanwege het potentieel op oudere sporensites. Ook dit onderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Ploegsebaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072582 (Geraadpleegd op )