Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Bosstraat Lier

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072586
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072586

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek om de aanwezigheid van een steentijdsite al dan niet te kunnen uitsluiten, en een proefsleuvenonderzoek om eventuele jongere site te kunnen opsporen. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden binnen het projectgebied 6 boringen uitgezet volgens het te hanteren boorgrid, zoals voorgesteld in de archeologienota (edelmanboor 7cm). De gevlekte, verbrokkelde Bt-horizont vermeld op de bodemkaart, werd nergens aangetroffen. Mogelijk werd in boring 3 nog het restant aangetroffen van de B-horizont in het onderste van de A-horizont of de bouwvoor. Het was duidelijk mee verploegd. Het betreft dus een overwegend A/C bodemprofiel met een matig natte zandlemige tot lemig zandbodem. Een steentijdsite was niet te verwachten zodat onmiddellijk overgegaan werd tot een proefsleuvenonderzoek. Van het plangebied werd ca. 545m² onderzocht door middel van 3 proefsleuven. Hierbij kwamen nog 2 kijkvensters met een totale oppervlakte van 78m². Op een terrein van ca. 3942m² betreft het dus een totale dekking van 15,8%. Verspreid over de werkputten 3 bodemprofielen opgeschoond. Over het grootste deel van het terrein werd een Bt-horizont vastgesteld onder een humusrijke antropogene Ap-horizont van ca. 40cm dik. In profiel 2 dagzoomden de kleirijke tertiaire glauconietzanden onder een 60 cm dikke Ap-horizont. Het archeologisch vlak bevond zich tussen ca. 40cm en 50cm -mv of tussen circa 7m en 7,26m +TAW. De sporen waren vervaagd en relatief slecht zichtbaar. In totaal zijn 21 spoornummers uitgedeeld waarbij uit coupe bleek dat het grosso modo gaat om een aantal recentere sporen, natuurlijke verstoringen en greppels. Uiteindelijk werden er slechts 5 mogelijks archeologisch relevante
sporen aangetroffen waarvan er 2 behoorden tot eenzelfde greppel. Ze werden voornamelijk in de post-Middeleeuwse periode of recenter gedateerd. 

Bron     : DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lier - Bosstraat: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0444, Beerse
Auteurs :  Doucet, Alexander
Datum  :

Bronnen

Bron: DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lier - Bosstraat: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0444, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosstraat (Lier)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Beide onderzoeken leverden geen relevante archeologische indicatoren op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Bosstraat Lier [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072586 (Geraadpleegd op )