Gebeurtenis

Vooronderzoek Molenstraat - Nieuwstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1072652
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072652

Beschrijving

Hoewel over het hele onderzoeksgebied het steentijdpotentieel kon worden onderzocht, konden de proefsleuven nog niet worden uitgevoerd op het tracé dat vertrekt aan de oostzijde van de Nieuwstraat en ten noorden van de spoorweg doorloopt tot aan het Pruinveld in Bilzen.

Het vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van het fietspad op het tracé langs de spoorweg kon omwille van de aanwezigheid van bos in deze fase slechts ten dele worden uitgevoerd: het proefsleuvenonderzoek kon niet worden gedaan.

Op 14, 15 en 16 oktober 2019 werden 248 verkennende archeologische boringen geplaatst binnen het plangebied. De bedoeling van de boringen bestond in het opsporen van archeologische sites binnen het plangebied, meer bepaald steentijdsites.

Op basis van de verspreide vondsten in de verkennende archeologische boringen in zone 1 en de matig tot goede bodembewaring kan worden aangenomen dat er zich in het westelijke deel van het plangebied, tussen de Molenstraat en de Nieuwstraat, verschillende kleine, relatief gave vuursteenvindplaatsen bevinden. Bovendien is het aannemelijk dat er, op basis van de vondst van verschillende verbrande stukken vuursteen, centraal in enkele van deze clusters oppervlaktehaarden aanwezig zijn. Hierin mag verkoold organisch materiaal worden verwacht, geschikt voor een absolute datering. Dergelijke clusters bezitten een potentieel hoge wetenschappelijke waarde m.b.t. typochronologie en ruimtelijke analyse. Om de begrenzing en aard van de verspreiding beter te kunnen inschatten, is de volgende stap – waarderend archeologisch booronderzoek – noodzakelijk.

Het veldonderzoek werd uitgevoerd tussen 6 en 17 april 2020. Het sediment uit de 792 testvakken is telkens gescheiden ingezameld in vier emmers, elk voorzien van een uniek vondstnummer.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DE HERDT, T., DEVRIENDT, I., DOLMAN, N., DYSELLINCK, T., NUYTS, T., PERDAEN, Y., VAN REMOORTER, O., SCHELKENS, N., STERN, C. en WOLTINGE, I., 2020: Nota Diepenbeek, Molenstraat Deel 1: Verslag van Resultaten, Bassevelde
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenstraat, Nieuwstraat (Diepenbeek)
Het mag duidelijk zijn dat in de vier proefputten, maar waarschijnlijk even goed daarbuiten, een hele reeks prehistorische vindplaatsen aanwezig zijn.. Naast de grote hoeveelheid lithische artefacten leverden de testvakken ook grote aantallen aardewerk op. Scherven uit de Romeinse periode, middeleeuwen en recentere periodes vallen voorlopig moeilijk te duiden, maar de grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, vermoedelijk uit de ijzertijd, doet vermoeden dat er zich binnen het plangebied een ijzertijdsite bevindt. Mogelijk kunnen enkele sporen die werden aangetroffen bij de aanleg van de testvakken aan deze site worden verbonden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Molenstraat - Nieuwstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.