Gebeurtenis

Archeologisch onderzoek Proving Ground - Skid area

optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1072671
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072671

Beschrijving

Conform de specificaties in het programma van maatregelen in de archeologienota, zijn de drie delen van het onderzoek uitgevoerd. In het westelijke deel is een opgraving van ca. 9000 m² uitgevoerd, in het oostelijke deel zijn een sleuf voor documentatie van het profiel over de karrensporen en een werkput ten behoeve van staalname in functie van natuurwetenschappelijk onderzoek aangelegd. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek waren de bomen gekapt op maaiveldniveau. De wortelkluiten zijn pas verwijderd bij het archeologische onderzoek. Bij de opgraving verwijderde een eerste graafmachine de wortels, waarna door een tweede graafmachine het vlak aangelegd werd. In alle werkputten volstond de aanleg
van één vlak. Ter hoogte van de opgraving in het westelijke deel varieerde de maaiveldhoogte van 52.40 tot 53.99 m TAW. De vlakhoogte in dat deel varieerde van 51.85 tot 53.24 m TAW. Het vlak lag op een diepte van gemiddeld 40 cm onder maaiveld. Ter hoogte van de proefsleuf werkput 3 varieerden maaiveld- en vlakhoogte respectievelijk van 52.50 tot 52.80 m TAW en van 52.06 tot 52.34 m TAW. In het meest zuidoostelijke deel van het plangebied was een stuifduin aanwezig waarlangs en waardoor werkput 2 was aangelegd. De maaiveldhoogte varieerde van 53.45 tot 53.97 m TAW. Het vlak lag op een hoogte van 52.49 tot 52.69 m TAW.

De archeologische contexten uit de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd werden gedateerd met C14 onderzoek. De stuifduinen werden gedateerd met OSL-onderzoek.

Auteurs :  VUhbs archeologie
Datum  : 04-11-2020

Bronnen

Bron: Schurmans M. 2020: Twee huisplaatsen uit de Late Prehistorie en een route uit de Nieuwe Tijd Opgraving Lommel - Proving Ground Eindrapport, ZAR 820, Amsterdam.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oude Diestersebaan (Lommel)
Het onderzoek heeft twee zekere huisplaatsen opgeleverd die te dateren zijn in de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd. Uit de Nieuwe en Nieuwste tijd dateert een onverharde weg, wellicht de zgn. Grote Postbaan.