Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Breden Els Balen

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072679
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072679

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Vanwege de gunstige topografische ligging voor de aanwezigheid van een steentijdsite werd in een eerste fase een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Een boorgrid van 40 X 45 cm werd gehanteerd (Edelman 7cm). De 12 boringen werden beschreven maar bevatten geen vondsten. Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich bevindt op 50 á 110 cm beneden het maaiveld. In boringen 1, 2 en 5 bevindt zich een (rest) van een duidelijke humus en/of ijzer B-horizont van een podzolbodem. Op deze plekken zouden eventuele resten van steentijdsites bewaard kunnen zijn gebleven. In boringen 1 t/m 6, 8 en 11 is op 50 á 110 cm –mv een archeologisch niveau aanwezig waarop eventuele resten van sporensites bewaard kunnen zijn gebleven. De aanwezige Bh-horizont bood potentieel voor de aanwezigheid van een steentijdsite zodat rond deze boringen een verspringend driehoeksgrid (10m tussen de raaien en 12m tussen de boringen), wat in totaal 27 boringen mogelijk maakte. De boorkernen werden beschreven en uitgezeefd. Er werd in geen enkele boring lithisch materiaal, houtskool, verbrande hazelnoten, verbrand bot of verkoold graan aangetroffen. Verder werden in bijna alle uitgezeefde boringen ook wat natuurlijk grind aangetroffen in de ploeglaag. De aangetroffen materialen bevinden zich enkel in de Ap-horizont. In de E-, B- en C-horizont zijn geen materialen, na het zeven, overgebleven. De droge zandbodem bood evenwel nog potentieel voor de aanwezigheid van een jongere sporensite zodat werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. In totaal werd er 2.206 m² onderzocht door middel van 8 parallelle proefsleuven. Dit komt overeen met ca. 12,8% van de totale oppervlakte van het plangebied. Er werden geen kijkvensters uitgegraven. Verspreid over het plangebied zijn vijf bodemprofielen aangelegd. De bodemprofielen hebben allen een AC-profiel (droge tot zeer droge zandbodems onder een antropogene horizont). De in de boringen vastgesteld B-horizont werd nog sporadisch teruggevonden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden antropogene sporen aangetroffen. Deze sporen bestonden uit greppels, recente sporen en verstoringen. Al deze sporen werden gedateerd in de nieuwe en nieuwste tijd. 

Auteurs :  Verrijckt, Jeroen
Datum  : 05-11-2020

Bronnen

Bron: VERRIJCKT J., WIJNEN J. & VAN BAVEL J. 2019: Nota Balen, Breden Els: Verslag van Resultaten, Rapport nr. 0229, Beerse.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Breden Els (Balen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het plangebied onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Op enkele postmiddeleeuwse greppelsystemen na bleek het terrein geen archeologische waarden te bezitten.