Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Groeningenlei-Kleistraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072700
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072700

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg van een bufferbekken, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het projectgebied. De geplande onderzoeksstrategie diende echter gewijzigd te worden omdat het terrein voorafgaandelijk al grotendeels afgegraven bleek. In totaal werd 575 m² van de resterende totale oppervlakte (5.074m²) via de aanleg van 3 parallelle en 1 haakse proefsleuven onderzocht. Verder werd de volledige afgegraven zone aanzien als werkput 5. Hier werd eerst visueel gescand en later werden eventuele interessante zones verder opengelegd. In totaal werd er 235m² van de afgegraven 2.826m² opengelegd. Verder werden nog een groot kijkvenster en enkele kleinere kijkvensters aangelegd. In elke sleuf werd tenminste 1 bodemprofiel aangelegd. Op het overgrote deel van het terrein komt bodemtype Pdcz voor, een matig natte lichte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-Horizont. Het terrein is onderhevig geweest aan landbouwactiviteiten. Getuige hiervan is de af en toe
voorkomende – restant van een - B-horizont die wellicht initieel overal voorkwam. Hiervan is echter ter hoogte van het merendeel van het terrein weinig over. Er rest veelal enkel een AC-sequentie waarbij de ploeglaag de originele bodemopbouw geeft afgetopt. Daarbovenop heeft er zeer recentelijk nog een extra afgraving plaatsgevonden waardoor plaatselijk de resterende B-horizont of veelal C-horizont is aangesneden en vergraven geraakt. De graad van afgraving is wisselend maar is het meest diepgaand in het uiterste zuiden, in mindere mate in het zuidoosten en noordoosten en het minste in het noorden en westen. 

Bron: DE RIJCK A. 2020: Evaluatie van het bodemarchief aan de hand van proefsleuvenonderzoek langs de Groeningenlei te Aartselaar, ABO Archeologische Rapporten 1113, Aartselaar.
Auteurs: De Rijck, Anna
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DE RIJCK A. 2020: Evaluatie van het bodemarchief aan de hand van proefsleuvenonderzoek langs de Groeningenlei te Aartselaar, ABO Archeologische Rapporten 1113, Aartselaar
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Groeningenlei

Groeningenlei (Aartselaar)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Groeningenlei (Aartselaar)
Naar aanleiding van een geplande bodemingreep werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek kon slechts gedeeltelijk plaatsvinden omdat het terrein reeds grotendeels en diep afgegraven was. Naast enkele recente verstoringen werden greppels uit een onbepaalde periode en een greppelsysteem en meerdere paalkuilen uit de middeleeuwen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Groeningenlei-Kleistraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072700 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.