Gebeurtenis

Opgraving Wielsbeke Molenstraat

verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, vlakdekkende opgravingen
ID
1072709
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072709

Beschrijving

Er werden 3 geplande werkputten aangelegd, aangevuld met 1 uitbreiding ten noorden van de opgravingszone. Hierbij werden verschillende archeologisch relevante sporen aangetroffen die vermoedelijk te dateren zijn rond de ijzertijd. Tijdens het uitgevoerde onderzoek werden natuurlijke sporen, recente verstoringen, kuilen, paalkuilen en greppels aangetroffen. Er werden verschillende palenclusters aangetroffen waarin 11 structuren kunnen worden herkend. Op basis van het proefsleuvenonderzoek was er een zekere archeologische verwachting voor het projectgebied. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 2 structuren aangetroffen, die wezen in de richting van een funeraire of rituele aangelegenheid. Tijdens het vlakdekkend
vervolgonderzoek werd de aanwezigheid van 11 structuren vastgesteld, waaronder de 2 uit de proefsleuven. Het betreft 2 hoofdgebouwen (waaronder een standgreppelgebouw), een bijgebouw, 7 spiekers en een ongedetermineerde structuur bestaande uit een afgeronde vierkante greppel met daarin een vierpalig gebouwtje. De weinige vondsten bestaan voornamelijk uit aardewerk die wijst in de richting van de ijzertijd. De aangetroffen gebouwtypes wijzen eveneens in die richting. De stalen genomen voor natuurwetenschappelijk onderzoek zullen dus een belangrijke rol gaan spelen om een beter inzicht te krijgen qua datering. In het algemeen kunnen we dus spreken over een rurale nederzetting bestaande, uit hoofdgebouwen bijgebouwen, kuilen en afbakeningsgreppels waarschijnlijk te dateren in de ijzertijd. Er zijn geen aanwijzingen voor funeraire aangelegenheden. Structuur 11 kan eventueel nog in de rituele sfeer zijn onder te brengen.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Bronnen

Bron: POLFLIET B. & SLABBINCK F. 2020: Molenstraat (Wielsbeke, West-Vlaanderen); Rapportering opgraving; Deel 1: Archeologierapport.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/archeologierapporten/1088


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenstraat (Wielsbeke)
Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag voor de realisatie van een verkaveling. In functie hiervan werden reeds enkele vooronderzoeken verricht in de vorm van een bureaustudie, landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het vlakdekkend onderzoek (opgraving) is uitgevoerd tussen 24/08/2020 en 04/09/2020


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Wielsbeke Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072709 (Geraadpleegd op )