Gebeurtenis

Proefsleuven Hanselaarstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072720
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072720

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en de ligging binnen een historische site met walgracht, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. De afbraakwerken van de huidige bebouwing werden archeologisch begeleid. In de zuidelijke zone van het terrein werd een recente kelderruimte geregistreerd. De aangelegde proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 3 m en werden machinaal aangelegd. Er werden 3 werkputten (2 proefsleuven en 1 kijkvenster) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 30 en 70 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 5,56 en 5,95 m TAW. Muurresten werden vastgesteld op ca. 13 tot 38 cm onder het maaiveld of op een hoogte van 6,12 tot 6,43 m TAW. De proefsleuven omvatten een oppervlakte van 302 m². Dit is 13,41 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 65 m². Dit is 2,89 % van de te onderzoeken zone. Er werden vondsten ingezameld uit zeven contexten. Het gaat om vaatwerk in aardewerk en in glas en om fragmenten bouwmateriaal in metaal. Er is geen bijkomende conservatie nodig. Er zijn geen stalen genomen. Er werden 2 bodemprofielen geregistreerd. Op het terrein overheerst een A/C bodemprofiel. De antropogene sporen omvatten paalsporen, kuilen, sporen van grondverbetering, verstoringen en sporen die in verband gebracht worden met het aanwezige muurwerk. Verder werden ook enkele natuurlijke sporen geregistreerd. Enkel de paalsporen en een kuil dateren mogelijk uit een oudere periode maar deze datering is niet te staven wegens afwezigheid van vondsten. De overige sporen zijn in verband te brengen met de oudere 18de-eeuwse bewoningsfase en de uitbraakwerken ervan. Het terrein was diepgaand verstoord. 

Auteurs :  Coremans, Liesbeth
Datum  :

Bronnen

Bron: COREMANS L. 2020: Nota Beervelde (Lochristi) - Hanselaarstraat, Rapporten All-Archeo bvba 941, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hanselaarstraat (Lochristi)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en de ligging binnen een historische site met walgracht, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn archeologische sporen aangetroffen, verspreid over het volledige terrein. Deze sporen omvatten paalsporen, kuilen, sporen van grondverbetering, muurresten en verstoringen. Het merendeel van de sporen is te dateren in de nieuwe of nieuwste tijd en kennen een matige tot slechte bewaring. Er werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Hanselaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072720 (Geraadpleegd op )