Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Molsebaan 52

waarderend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072723
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072723

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg voor een nieuwbouw gepaard met aanzienlijke bodemingrepen en een eerdere afgraving van 4m diepte ten gevolge van saneringswerken, werd de niet afgegraven zone van het projectgebied onderworpen aan een voorafgaand archeologisch onderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een waarderend archeologisch booronderzoek. Voor het landschappelijk booronderzoek werden 5 boringen uitgezet verspreid over het terrein. De boringen werden uitgevoerd met een Edelman-boor (7cm) tot op een diepte van 100 tot 120 cm en werden lithologisch en bodemkundig besproken. De resultaten gaven intacte bodems weer. De gedocumenteerde bodem kan gelinkt worden aan het Zcm-type, matig droge zandbodems met een dikke, antropogene A-horizont (plaggenbodem). Alleen de bodemgaafheid ter hoogte van boringen 1 en 2 (podzol vastgesteld) leverde kansen voor gedeeltelijk in situ bewaarde clusters van vuursteen aan maar vermits rond boring 1 overal verharding aanwezig was, restte enkel de zone rond boring 2, in dewelke een intacte podzol werd waargenomen, die groot en intact genoeg is om kenniswinst over eventueel aanwezige steentijd op te leveren. Daarom werd de zone rond boring 2 onmiddellijk afgebakend voor een waarderend archeologisch booronderzoek. Het betrof een areaal van ca. 510 m² waarin 15 waarderende boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor (diameter 15 cm) in een grid van 5 X 6 m. De boorkernen werden ingezameld, uitgezeefd op 2mm en gewaardeerd. Er werden geen archeologische vondsten gedaan in de verzamelde monsters en er werden geen stalen genomen. 

Auteurs :  Pawelczak, Piotr
Datum  :

Bronnen

Bron: PIETERS T., PAWELCZAK P. & CREUTZ M. 2020: Nota Dessel, Molsebaan. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1397, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molsebaan 52 (Dessel)
Naar aanleiding van de geplande aanleg voor een nieuwbouw gepaard met aanzienlijke bodemingrepen en een eerdere afgraving van 4m diepte ten gevolge van saneringswerken, werd het projectgebied onderworpen aan een voorafgaand archeologisch onderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een waarderend archeologisch booronderzoek. Beide onderzoeken leveren een negatief resultaat op zodat geen vervolgonderzoek aanbevolen werd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Molsebaan 52 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072723 (Geraadpleegd op )