Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Klein-Mechelen 18

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072724
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072724

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouwcomplex met parkeergelegenheid, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Voor het landschappelijk booronderzoek werden manuele boringen uitgevoerd met een Edelmanboor (diameter 7 cm). Om het terrein te evalueren werden boringen uitgevoerd volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. De 27 boorkernen werden beschreven maar niet gezeefd. Binnen het onderzoeksgebied is enige variatie in de bodemopbouw vast te stellen. In essentie gaat het steeds om een A-C bodemopbouw. In 5 boringen bestond de bodemopbouw uit een donkergrijze plaggenbodem (Aap) gevolgd door de moederbodem (Cg). In 3 boringen bleek de plaggenbodem afgegraven waarna een pakket met baksteenpuin aangebracht werd direct op de C-horizont. In 2 boringen bleek een puinpakket met baksteen aangebracht boven een ploeglaag (Apb) waaronder de C-horizont aanwezig was. Meerdere boringen stuitten op een opgebracht puinpakket. Het booronderzoek toont aan dat het oorspronkelijke microreliëf in het oosten van het onderzoeksgebied hoger was dan in het westen waar puinpakketten opgebracht werden. In de oostelijke zone tekende zich een lokale depressie af. Het potentieel voor de aanwezigheid van een steentijdsite was vrijwel nihil maar in de C-horizont konden zich nog wel jongeren sporen aftekenen. In een volgende fase werd dan ook overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Er werden 16 werkputten (tien parallelle proefsleuven van 2m breed en zes kijkvensters) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 18 en 224 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 3,63 en 6,29 m TAW. In totaal werd een oppervlakte opengelegd van 3027 m². Dit is 12,16 % van de te onderzoeken zone. Dit is minder dan de vooropgestelde 12,5 %. Er werden tien bodemprofielen geregistreerd. Uit de bodemprofielen blijkt duidelijk dat op het terrein reeds heel wat bodemingrepen hebben plaatsgevonden. Op sommige plaatsen resulteert dit in de aanwezigheid van enkel opgebrachte pakketten uit de nieuwste tijd, die rechtstreeks op de C horizont gelegen zijn. Elders op het terrein bleken ook opgebrachte pakketten aanwezig, maar was er wel nog een restant van de oorspronkelijke ploeglaag die begraven werd (A(a)pb). Er bleken slechts twee bodemprofielen met een standaard A-C bodemopbouw. De waargenomen sporen en vondsten zijn alle te dateren in de nieuwe tot nieuwste tijd en zijn te interpreteren als restanten van landindeling en sporen van bodemingrepen bij de ontwikkeling van deze KMO-terreinen in een recent verleden. Bij afwezigheid van relevante archeologische sporen werd geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

Auteurs :  Reyns, Natasja
Datum  : 10-11-2020

Bronnen

Bron: REYNS N. 2020: Nota Bornem - Klein-Mechelen 18, Rapporten All-Archeo bvba 958, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Klein-Mechelen 18 (Bornem)
Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouwcomplex met parkeergelegenheid, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Geen van beide onderzoeken leverde relevante archeologische sporen op zodat geen vervolgonderzoek wordt geadviseerd.